Εξωδικαστικός συμβιβασμός: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Εξωδικαστικός συμβιβασμός: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Πολλά έχουν ειπωθεί αναφορικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων και για το κατά πόσο μπορεί να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στους επιχειρηματίες που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια. Αυτό που προβληματίζει πολλούς είναι τα πολλά και απαιτητικά κριτήρια ένταξης και τελικά ποιο είναι το ποσοστό εκείνων των επιχειρήσεων που τα πληρούν.

 Ο νέος νόμος δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που έχουν οφειλές προς ιδιώτες, Τράπεζες και Δημόσιο να τις ρυθμίσουν συνολικά με γνώμονα την βιωσιμότητα της επιχείρησης, αλλά και το συμφέρον των πιστωτών. 

Ποίοι εντάσσονται

Εντάσσονται φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (ατομικές επιχειρήσεις- έμποροι) και κάθε νομικό πρόσωπο (εταιρείες) το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

Προϋποθέσεις ένταξης.

Αίτηση μπορεί να υποβληθεί εφόσον η επιχείρηση:

1) Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή

Οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή

είχε  ληξιπρόθεσμες οφειλές (βεβαιωμένες) προς την Φορολογική Διοίκηση ή

προς Φορέα Κοινωνικής ασφάλισης ή

προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης) ή

είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεως λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή

είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή

δικαστικές αποφάσεις για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.

 

2) Οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ.

3) Όσοι τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα  πρέπει να έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν την υποβολή της αιτήσεως

 Όσοι τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα  πρέπει να έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν την υποβολή της αιτήσεως.

Ποιες οφειλές ρυθμίζονται.

Ρυθμίζονται οφειλές προς Τράπεζες (ακόμα και αν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση), Ελληνικό Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τρίτους που έχουν απαιτήσεις κατά του οφειλέτη.

Περαιτέρω ρυθμίζονται οφειλές, οι οποίες προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απαραίτητη για τη βιωσιμότητα του οφειλέτη.

Δεν υπάγονται οφειλές που έχουν γεννηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Διαδικασία: Όλα τα βήματα μέχρι τη Δικαστική επικύρωση.

Ποια είναι η διαδικασία

  1. 1)Υποβολή αίτησης από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους (μέχρι την λειτουργία της οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων ενώ τα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή)
  1. 2)Εντός 2 εργασίμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης διορίζεται συντονιστής, ο οποίος μπορεί να αποποιηθεί εντός τεσσάρων εργασίμων ημερών. Στην περίπτωση αυτή διορίζεται αμέσως άλλος.
  1. 3)Εάν λοιπόν ο συντονιστής δεν αποποιηθεί τον διορισμό του, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους του κοινοποιεί σε ηλεκτρονική μορφή αντίγραφο της αίτησης με τα συνοδευτικά έγγραφα.
  1. 4)Ο συντονιστής ειδοποιεί την ΕΓΔΙΧ για την ανάληψη των καθηκόντων του, ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των εγγράφων και αν ο φάκελος δεν είναι πλήρης καλεί τον οφειλέτη να καταθέσει εντός 5 εργασίμων ημερών τα έγγραφα που λείπουν.
  1. 5)Αν ο φάκελος δεν συμπληρωθεί εμπρόθεσμα η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΕΓΔΙΧ και στον αιτούντα.
  1. 6)Εάν ο φάκελος είναι πλήρης ή συμπληρώθηκε εμπρόθεσμα τότε ο συντονιστής εκδίδει υπογεγραμμένη βεβαίωση με την οποία βεβαίωσης προς την ΕΓΔΙΧ. Η ανωτέρω βεβαίωση πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΓΔΙΧ και κοινοποιείται αυθημερόν στον οφειλέτη και τον συντονιστή.
  1. 7)Μόλις ο συντονιστής διαπιστώσει πως ο φάκελος είναι πλήρης κοινοποιεί μέσα σε δύο ημέρες απόσπασμα της αίτησης σε όλους τους πιστωτές που αναφέρονται σε αυτήν. Στο σημείο αυτό για χρονικό διάστημα 70 ημερών αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη (μόνο όμως για αυτά που ζητείται η ρύθμισή τους), καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, στα οποία περιλαμβάνεται η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης.
  1. 8)Για να ξεκινήσει η διαδικασία απαιτείται να συμμετέχουν οι πιστωτές που είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του 50% του συνόλου των απαιτήσεων ενώ για την έγκριση του σχεδίου απαιτείται πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) των συμμετεχόντων πιστωτών.
  1. 9)Όταν η συμφωνία επιτευχθεί ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο αίτηση για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Η απόφαση του δικαστηρίου καταλαμβάνει το σύνολο των απαιτήσεων του οφειλέτη που ρυθμίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης.

Προστασία της επιχείρησης – αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης

Προβλέπονται δύο αναστολές: μια με την έναρξη της διαδικασίας στα πλαίσια της εξωδικαστικής ρύθμισης και μία από την κατάθεση της αίτησης για επικύρωση στο Δικαστήριο.

Αναστολή κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής απόπειρας για ρύθμιση:

Αναστέλλονται αυτοδικαίως για διάστημα 70 ημερών, με δυνατότητα παράτασης τεσσάρων (4) επιπλέον μηνών, τα καταδιωκτικά μέτρα κατά του οφειλέτη από την στιγμή που ο συντονιστής διαπιστώσει ότι ο φάκελος είναι πλήρης και αποστείλει πρόσκληση στους πιστωτές να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Συγκεκριμένα, αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη (μόνο όμως για αυτά που ζητείται η ρύθμισή τους), καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, στα οποία περιλαμβάνεται η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης. Κάθε πράξη εκτέλεσης μετά την παραπάνω κοινοποίηση είναι άκυρη.

Η παραπάνω αυτοδίκαιη αναστολή αίρεται αυτοδικαίως όταν η διαδικασία περαιωθεί ως άκαρπη (λόγω έλλειψης απαρτίας είτε για οποιονδήποτε λόγο) ή ληφθεί σχετική απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών.

Μπορεί όμως και πιστωτής με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (686 επ. ΚΠολΔ) στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του οφειλέτη να ζητήσει την πρόωρη παύση της, εφόσον πιθανολογείται ότι η αναστολή εκτέλεσης θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα πιστωτή. Αν η αίτηση υποβάλλεται από την πλειοψηφία των πιστωτών τότε το δικαστήριο αίρει την αναστολή υποχρεωτικά.

Η παραπάνω παράταση των 4 μηνών συζητείται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (686 επ. ΚΠολΔ) στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του οφειλέτη με αναγκαία προϋπόθεση την απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών.

Η παραπάνω αναστολή επάγεται την απαγόρευση διάθεσης ή επιβάρυνσης των ακινήτων και του εξοπλισμού της επιχείρησης του οφειλέτη ή και άλλων περιουσιακών του στοιχείων.

Αναστολή κατά την επικύρωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης

Από την κατάθεση της αίτησης για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και έως την έκδοση απόφασης από το Δικαστήριο για την επικύρωση ή μη της συμφωνίας, αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, κατά του οφειλέτη (για απαιτήσεις που ρυθμίζονται στη σύμβαση). Απαγορεύεται η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, εκτός εάν πρόκειται για εγγραφή προσημείωσης ή άλλο ασφαλιστικό μέτρο που έχει συμφωνηθεί με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης ή για ασφαλιστικό μέτρο με το οποίο επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης ή εν γένει εξοπλισμού, η οποία δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη.

Σημείωση: Από την ημερομηνία υπογραφής από το Δημόσιο της σύμβασης αναδιάρθρωσης ή της κοινοποίησης της δικαστικής απόφασης της επικύρωσης, αναστέλλεται η αναγκαστική εκτέλεση κατά του οφειλέτη και η ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 25 του ν. 1882/1990).  

Τι ισχύει για τις οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Οι δόσεις της ρύθμισης δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 120 και η ελάχιστη μηνιαία δόση να είναι μικρότερη των 50 ευρώ.

Ειδικότερα για οφειλές έως 3.000 ευρώ η αποπληρωμή φτάνει το ανώτερο τους 36 μήνες με ελάχιστη δόση πενήντα ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού, ενώ για οφειλές από 3.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ η αποπληρωμή φτάνει το ανώτερο τους 120 μήνες με δυνατότητα διαγραφής τόκων και προσαυξήσεων.

Βασικά σημεία της ρύθμισης

Υποχρεωτικά η ρύθμιση δεν θα πρέπει να φέρει σε χειρότερη οικονομική θέση τους πιστωτές από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη. Δηλαδή το ποσό που θα πρέπει να λάβουν οι πιστωτές μέσω της ρύθμισης να είναι αυτό που θα έπαιρναν εάν γινόταν πλειστηριασμός επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη.

Κάθε ρύθμιση ισχύει και υπέρ κάθε συνοφειλέτη που έχει συνυποβάλλει αίτηση και υπέρ κάθε εγγυητή.

Οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και κάθε άλλου φορέα του δημοσίου τομέα υπέρ πιστωτικών ιδρυμάτων ακολουθούν τις απαιτήσεις όπως αυτές ρυθμίζονται με τη συμφωνία.

Γίνεται άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου.

Δημήτρης Αναστασόπουλος

Δικηγόρος, LL.M

Facebook Twitter Google+ Pinterest

sbc

Το SBC Business Channel είναι το μοναδικό οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι, που εκπέμπει στην Ελεύθερη Τηλεόραση, με έμφαση στην Oικονομική, Επιχειρηματική και Χρηματιστηριακή Ενημέρωση. Το SBC παρέχει καθημερινή πληροφόρηση για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, για θέματα επενδυτικής συνείδησης, φορολογικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.