Το Ταμείο Ερευνών της ΑΧΑ συνεχίζει να υποστηρίζει έμπρακτα το χώρο της επιστήμης, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών αλλαγών, μέσω του ερευνητικού προγράμματος για το Περιβάλλον το οποίο απαρτίζεται από 200 προγράμματα σε 28 χώρες.

Ειδικότερα, τα τελευταία 10 έτη η ΑΧΑ έχει θέσει ως προτεραιότητά της την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, μέσω του Ταμείου Έρευνας της Εταιρείας, υποστηρίζει ερευνητικά προγράμματα που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση των αλλαγών στο περιβάλλον μέσω της «μοντελοποίησής» τους. Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και η διαχείρισή τους, η κλιματική αλλαγή, η προστασία των πόλεων και των οικοσυστημάτων από τις φυσικές καταστροφές είναι μερικά από τα πεδία τα οποία χρηματοδοτεί για την εκπόνηση ερευνών.

Ένα εκ των άνωθι προγραμμάτων, το ερευνητικό πρόγραμμα του Καθηγητή Roshanka Ranasighe (που υποστηρίζεται από το Ταμείο Ερευνών της ΑΧΑ) για τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών και τους παράκτιους κινδύνους είναι μια φιλόδοξη ερευνητική προσπάθεια που στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση των φυσικών νόμων που επηρεάζουν τη ζωή των ακτογραμμών. Μέσω αυτής της μελέτης καθίσταται δυνατή η ανάπτυξη απλουστευμένων μοντέλων για τον ταχύτερο και ακριβέστερο υπολογισμό των φυσικών κινδύνων σε αυτές τις περιοχές, μέσω της συγκέντρωσης συγκεκριμένων πληροφοριών για την καλύτερη προετοιμασία για τους κινδύνους που προκαλούνται από τις αλλαγές στο κλίμα και το περιβάλλον.

 

Share This