Απάντηση από τη Folli Follie για τη δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά από σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, αναφορικά με την αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 106α παρ. 6 του Ν. 3588/2007, η οποία υποβλήθηκε την 14η Νοεμβρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από περίπου 400 εργαζομένους της εταιρείας, η Πρόεδρος του Πρωτοδικείου δεν απέρριψε την αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων για την προσωρινή προστασία της εταιρείας από τους πιστωτές της.

Συγκεκριμένα, απερρίφθη μόνο το αίτημα των ως άνω αιτούντων για την χορήγηση προσωρινής διαταγής επ’ αυτής. Η Εταιρεία επισημαίνει ότι τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε «απόρριψη του αιτήματος της Folli Follie για υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινής προστασίας από τους πιστωτές της» ή σε «απόρριψη της αιτήσεως της Folli Follie για υπαγωγή στο άρθρο 106Α του πτωχευτικού κώδικα» είναι ανακριβή.

Περαιτέρω, η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αίτημα 56 επενδυτών για χορήγηση προσωρινής διαταγής, το οποίο υποβλήθηκε στο πλαίσιο αιτήσεως συντηρητικής κατάσχεσης, η οποία κατατέθηκε από τους ανωτέρω επενδυτές κατά της Εταιρείας, μετόχων, στελεχών και ελεγκτών της.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής και απαγόρευσε προσωρινά και έως την συζήτηση της ως άνω αιτήσεως (την οποία προσδιόρισε, ομοίως, για την 22/01/2019) την μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων των καθ’ ων έως το ποσό των 2.300.000,00 Ευρώ.

Παράλληλα, η Folli Follie γνωστοποιεί ότι συνεχίζονται απρόσκοπτα και με εντατικούς ρυθμούς οι διαπραγματεύσεις της Εταιρείας με τους πιστωτές της, με σκοπό την επίτευξη μίας βιώσιμης συμφωνίας.

Share This