Η Druckfarben ανακοίνωσε στο επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της ενημέρωσης που έλαβε την 18.3.2019 από την εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΖΑΡ», τα ακόλουθα:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («Ε.Κ.») με την υπ’ αριθμόν 3/840/15.3.2019 απόφασή του:

(α) Ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 5 του Ν.3461/2006, (ο «Νόμος»), το αίτημα του Προτείνοντος για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των υπόλοιπων κοινών μετοχών της Εταιρίας, τις οποίες δεν κατέχει ο ίδιος και τα λοιπά πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου και

(β) Όρισε ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας την 2.4.2019, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμόν 1/644/22.4.2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.

2. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1/644/22.4.2013 απόφαση της Ε.Κ., ο Προτείνων θα καταβάλει τοις μετρητοίς τίμημα ύψους €1,40 ανά μετοχή της Εταιρίας:

(α)στην εταιρία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρισης» («ΕΧΑΕ»), προκειμένου εκείνη με τη σειρά της να πιστώσει τους σχετικούς λογαριασμούς χρηματικής εκκαθάρισης των χειριστών, για εκείνους τους δικαιούχους που έχουν παράσχει στους χειριστές τους σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του αναλογούντος τιμήματος, και

(β) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων («ΤΠΔ») υπέρ:

i. εκείνων των δικαιούχων που δεν έχουν εξουσιοδοτήσει σχετικά τους χειριστές τους,

ii. των κατόχων κινητών αξιών που βρίσκονται σε λογαριασμό χειριστή υπό ειδική εκκαθάριση, και

iii. των δικαιούχων οιωνδήποτε δικαιωμάτων επί των κινητών αξιών επί των οποίων έχει συσταθεί ενέχυρο, επικαρπία ή έχουν κατασχεθεί.

3. Η καταβολή του τιμήματος θα πραγματοποιηθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα καταρτισθούν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας.

Από το καταβλητέο τίμημα θα αφαιρεθεί ο προβλεπόμενος φόρος συναλλαγών ύψους 0,20% επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, ενώ ο Προτείνων, κατ’ αντιστοιχία με τη δημόσια πρόταση, θα αναλάβει για λογαριασμό των μετόχων την καταβολή των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρίας, υπέρ της εταιρίας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.») ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης.

 

Share This