Στο ύψος των 254,713 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του ομίλου της Motor Oil το 2018 από 313,556 εκατ. ευρώ το 2017(μείωση 18,77%) .Η διοίκηση της εταιρίας συνεπής στην πολιτική της για τη μεγιστοποίηση της μερισματικής απόδοσης των μετόχων της θα προτείνει στην ερχόμενη ετήσια τακτική γενική συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2018 ποσού ευρώ 144.017.874 (ή ευρώ 1,30 ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2018 ποσό ευρώ 38.774.043 (ή ευρώ 0,35 ανά μετοχή) από το Δεκέμβριο του 2018, ενώ το υπόλοιπο ποσό ευρώ 0,95 ανά μετοχή θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2019. Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2018 αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 6,19% με βάση το κλείσιμό της τιμής της μετοχής εταιρίας στις 31.12.2018 και σε 6,55% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price).

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου  το 2018 αυξήθηκε τη χρήση 2018 σε αξία κατά 1.648 εκατ. ή 21,01% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Στην αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου συνέβαλε η άνοδος του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 27,85% καθώς και η αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 3,62% (από ΜΤ 14.932.198 το 2017 σε ΜΤ 15.472.058 το 2018) ενώ μέρος αυτής αντισταθμίστηκε από την αποδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ (μέση ισοτιμία) κατά 4,54%.

Η αγορά καυσίμων το 2018

Η συνολική ζήτηση καυσίμων το 2018 παρουσίασε συνολικά πτώση κατά 2% έναντι του 2017 η οποία κατά το μεγαλύτερο μέρος της οφείλεται στη σημαντική μείωση κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης (κατά 17,32%) λόγω και των ηπιότερων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών σε συνδυασμό με την αύξηση των φόρων στα καύσιμα έχει επηρεάσει αρνητικά την εγχώρια αγορά καυσίμων. Τα τελευταία χρόνια η ζήτηση των ναυτιλιακών καυσίμων παρουσιάζει συνεχή άνοδο εξαιτίας της αύξησης του αριθμού τουριστικών αφίξεων καθώς και της ανόδου της εμπορευματικής κίνησης (freight or cargo traffic). Ομοίως συνεχή άνοδο καταγράφει και η αγορά των υγραερίων καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές προτιμούν το υγραέριο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Επενδύσεις 90 εκατ. ευρώ το 2019

Οι συνολικές επενδύσεις που πραγματοποίησε η εταιρεία τη χρήση 2018 ανήλθαν σε 85,2 εκατ. ποσό το οποίο περιλαμβάνει το τίμημα 12,6 εκατ. για την απόκτηση οικοπέδου έκτασης συνολικού εμβαδού 85.645 τετραγωνικών μέτρων που ευρίσκεται πλησίον των εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου. Επομένως, η επενδυτική δαπάνη της εταιρείας τη χρήση 2018 διαμορφώθηκε σε  72,6 εκατ. εκ των οποίων  71,2 εκατ. διετέθη σε έργα του Διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ως εξής: α) Ποσό  33 εκατ. σε συνήθεις δαπάνες συντήρησης των υφιστάμενων μονάδων του Διυλιστηρίου και σειρά έργων μικρότερης κλίμακας με σκοπό την ενίσχυση των όρων ασφαλείας και υγιεινής του, τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων του καθώς και τη διασφάλιση του υψηλού βαθμού λειτουργικότητας και ευελιξίας στην παραγωγή και τη διακίνηση των προϊόντων. β) Ποσό  38,2 εκατ. σε έργα μεγαλύτερης κλίμακας τα σημαντικότερα των οποίων αφορούσαν: το βασικό σχεδιασμό και το front end engineering study του νέου συγκροτήματος κατεργασίας Νάφθας (Ευρώ 5,7 εκατ. επενδυτική δαπάνη το 2018), τη σύνδεση του Διυλιστηρίου με το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ευρώ 5 εκατ. επενδυτική δαπάνη το 2018), την κατασκευή νέων δεξαμενών εντός και εκτός του χώρου του Διυλιστηρίου (Ευρώ 4,9 εκατ. επενδυτική δαπάνη το 2018 ), την αναβάθμιση της μονάδας κενού του Συγκροτήματος Λιπαντικών (Ευρώ 3,4 εκατ. επενδυτική δαπάνη το 2018). Το τελευταίο έργο ολοκληρώθηκε το 2018. Για το 2019 το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας θα εστιάσει στη διατήρηση της Αξιοπιστίας του Διυλιστηρίου μέσω της προγραμματισμένης περιοδικής συντήρησης μονάδων με κύρια δραστηριότητα την αναβάθμιση (revamping) της μονάδας Καταλυτικής Πυρόλυσης και λόγω αυτού η επενδυτική δαπάνη αναμένεται αυξημένη και εκτιμάται στα Ευρώ 90 εκατ ευρώ.

Ανέστης Ντόκας 

Share This