Το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2019 γνωστοποίησε σήμερα η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ως εξής:

Δημοσίευση α) των Ετήσιων -ατομικών και ενοποιημένων- Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2018, β) της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και γ) των Στοιχείων και Πληροφοριών χρήσης 2018 (σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν. 4548/2018) στον ιστοχώρο της εταιρείας www.bitros.gr καθώς και στον ιστοχώρο του Χ.Α. www.helex.gr ή www.athexgroup.gr:

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.).

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 14.00.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2018.

Δημοσίευση των εξαμηνιαίων -ατομικών και ενοποιημένων- Οικονομικών Καταστάσεων, της  εξαμηνιαίας  Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Στοιχείων και Πληροφοριών  της περιόδου 01/01/2019 – 30/06/2019 στους ιστοχώρους της εταιρείας και του Χ.Α.:

Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019 (ενδεικτική ημερομηνία).

 

Στην περίπτωση που η εταιρεία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

 

Share This