Η έξοδος της εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΑ και διακοπή της διαπραγμάτευσης της μετοχής αποφασίστηκε ομοφώνως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της “ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ” που πραγματοποιήθηκε στις 26.03.2019.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση:
Στη Ν. Αλικαρνασσό Ηρακλείου Κρήτης, στις 26 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μμ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στην θέση “Άμμος” Καλλιθέας, συνήλθαν οι μέτοχοι της ανωτέρω Ανωνύμου Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συμβληθείσας κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. αυτής, ληφθείσης κατά την συνεδρίαση του στις 4 Μαρτίου 2019 και της από 4 Μαρτίου 2019 σχετικής προσκλήσεως του. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 5.231.843 μετοχές δηλαδή το 98,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση, έδωσε το δικαίωμα ψήφου σε όλους του παρόντες ή εκπροσωπούντες από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μετόχους.

 

Share This