Στα 22,21 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη προ φόρων της ΙκτίνοςΕλλάς, σε ενοποιημένη βάση, το 2018, από 14,60 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση 52,1%. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 16,8% και διαμορφώθηκε σε 60,45 εκατ. ευρώ έναντι 51,72 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ το EBITDA για τη χρήση 2018 ανήλθε σε 23,56  εκατ. ευρώ, έναντι 20,28 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,1 %.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 11,7% και διαμορφώθηκε σε 53,17 εκατ. ευρώ, έναντι 47,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, το EBITDA για τη χρήση 2018 ανήλθε σε 21,52 εκατ. ευρώ, έναντι 19,03 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13% και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 18,5 εκατ. ευρώ έναντι 14,91 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 24,1 %.

Οπως σημειώνει η Iκτίνoς στη σχετική της ανακοίνωση, οι εξαγωγές μαρμάρου για τη χρήση 2018 ανήλθαν στο 95% του κύκλου εργασιών της εταιρείας.

 

Share This