Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 197,3 εκ. το 2018 έναντι € 206,7 εκ. το 2017, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Νηρέας.

Οι πωλήσεις του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειες αυξήθηκαν ποσοτικά, ενώ η αξία υποχώρησε κατά 4,9% ως αποτέλεσμα της μείωσης της μέσης τιμής πώλησης κατά 6,2 %. Η μείωση της μέσης τιμής πώλησης των ψαριών έναντι της αντίστοιχης περσινής χρήσης οφείλεται στον έντονο ανταγωνισμό από τους Τούρκους παραγωγούς ιχθυοκαλλιέργειας ο οποίος στηρίχθηκε κυρίως στην υποτίμηση της τούρκικης λίρας έναντι του ευρώ.

Οι εξαγωγές του Ομίλου ανήλθαν σε € 155,8 εκ. ή ποσοστό 79% των συνολικών πωλήσεων.

EBITDA

Το λειτουργικό EBITDA (προ της επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανήλθε σε € 20,7 εκ. από € 30,1 εκ. το 2017. Η μείωση οφείλεται στη μείωση της μέσης τιμής πώλησης των ψαριών, ενώ το κόστος παραγωγής διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

Το EBITDA μετά την επίδραση της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία ανήλθε σε € 2,7 εκ. έναντι € 42,2 εκ. το 2017 λόγω της μείωσης της μέσης τιμής αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων στις 31/12/2018. Η επίδραση από την αποτίμηση των βιολογικών στοιχειών σε εύλογη αξία ανήλθε σε ζημιές € (18,0) εκ. στις 31/12/2018 έναντι κερδών € 12,1 εκ. στις 31/12/2017.

Κερδοφορία

Τα συνολικά προ φόρων αποτελέσματα το 2018, προ της επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία, ανήλθαν σε κέρδη €3,3 εκ. παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν σε επίπεδο τιμών στην αγορά. Τα συνολικά προ φόρων αποτελέσματα του 2018, μετά την επίδραση της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία, ανήλθαν σε ζημιές € (14,7) εκ., έναντι κερδών του 2017 ύψους € 23,3 εκ. ως αποτέλεσμα της μείωσης της μέσης τιμής πώλησης των ψαριών καθώς και της μειωμένης μέσης τιμής αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων.

Τα συνολικά μετά φόρων αποτελέσματα της χρήσης, μετά την επίδραση της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία, ανήλθαν σε ζημιές € (12,6) εκ. έναντι κερδών € 23,4 εκ. το 2017.

Ταμειακές Ροές

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές το 2018 διατηρήθηκαν σε υψηλό επίπεδο και ανήλθαν σε € 16,8 εκ. σε σύγκριση με € 20,1 εκ. το 2017. Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό διαμορφώθηκαν σε € 8,6 εκ. έναντι € 10,3 εκ. το 2017, συνεχίζοντας το επενδυτικό πλάνο που αφορά στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών μονάδων καθώς και στις προγραμματισμένες επενδύσεις μείωσης του κόστους.

Τραπεζικός δανεισμός

To 2018 έγινε μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου και καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου οι τόκοι των δανείων. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt) , προ της επίδρασης από την αποτίμηση των δανείων του Ομίλου σε εύλογη αξία, ανήλθε στα € 152,0 εκ. έναντι € 161,3 εκ. στις 31/12/2017 παρουσιάζοντας σημαντική μείωση κατά € 9,3 εκ. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt), μετά την επίδραση της αποτίμησης σε εύλογη αξία των δανείων, ανήλθε στα € 138,6 εκ. έναντι € 146,2 εκ. το 2017.

Μετοχικό Κεφάλαιο και Ίδια Κεφάλαια

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των € 88.205.043,60 διαιρούμενο σε 294.016.812 μετοχές με ονομαστική αξία € 0,30 εκάστη. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε € 148,7 εκ. στις 31/12/2018 έναντι € 156,1 εκ. στις 31/12/2017.

Ο κ. Αντώνης Χαχλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος,  δήλωσε:

«Ο Όμιλος επέδειξε ιδιαίτερη ανθεκτικότητα το 2018, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά όσον αφορά στις τιμές πώλησης, παρουσιάζοντας μάλιστα κέρδη προ φόρων και προ της επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία, και εξυπηρετώντας το δανεισμό του με ταυτόχρονη απομείωση δανειακού κεφαλαίου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Εταιρείας στους Επενδυτές Amerra και Μubadala. H ολοκλήρωση της εξαγοράς, μετά και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού με τους σχετικούς όρους, αναμένεται τους επόμενους μήνες. Στόχος μας παραμένει το να συνεχίσει η Εταιρεία την δυναμική που έχει αναπτύξει και να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στο νέο υπό δημιουργία σχήμα.»

 

Share This