Η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους ενέργειας και παραγωγής καθώς και με την αβεβαιότητα που υπάρχει στην αγορά για την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ, επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα της Πλαστικά Θράκης για το 2018.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, τα βασικά χαρακτηριστικά της χρήσης του 2018 συνοψίζονται ως εξής:

▪ Ο όγκος πωλήσεων του Ομίλου παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το 2017 και ανήλθε σε 121.9 χιλ. τόνους. Ειδικότερα ο όγκος πωλήσεων στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων ανήλθε στη χρήση 2018 σε 93.5 χιλ. τόνους έναντι 96.3 χιλ. τόνων το 2017 (-2,9%) και στον κλάδο της Συσκευασίας σε 34.5 χιλ. τόνους το 2018 έναντι 30.7 χιλ. τόνων το 2017 (+12,4%). Η μείωση στους όγκους του κλάδου των Τεχνικών Υφασμάτων οφείλεται κυρίως στην αναδιοργάνωση της θυγατρικής Thrace Nonwovens & Geosynthetics που σκοπό είχε τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών και την έξοδο της εταιρείας από ζημιογόνες αγορές.

▪ Ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών για τη χρήση του 2018 ανήλθε σε 322.7 εκ. Ευρώ έναντι 318.5 εκ. Ευρώ το 2017 (+1.3%). Η αύξηση οφείλεται στον κλάδο της Συσκευασίας ο οποίος παρουσίασε αύξηση 9.5%, ενώ ο κλάδος των Τεχνικών Υφασμάτων παρουσίασε μείωση της τάξης του 1.5% για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

▪ Τα ενοποιημένα Μικρά Κέρδη παρουσίασαν μείωση της τάξης του 5.5% και ανήλθαν σε 63.2 εκ Ευρώ σε σχέση με 66.9 εκ. Ευρώ το 2017. Η μείωση οφείλεται στους εξής λόγους:

– Οι τιμές των α’ υλών συνέχισαν την αυξητική τάση. Συγκεκριμένα η τιμή του πολυπροπυλενίου από τις αρχές του 2017 αυξήθηκε κατά 9.3% ενώ η μέση ετήσια κυλιόμενη αύξηση ανήλθε σε 6.2%. Παρόλο που οι θυγατρικές του Ομίλου προέβησαν σε αυξήσεις των τιμών πώλησης, η χρονική υστέρηση αλλά και η αδυναμία να περάσει σε κάποιες περιπτώσεις το σύνολο της αύξησης, είχαν αρνητικό αντίκτυπο στα ενοποιημένα Μικτά Κέρδη.

– Η θυγατρική της Σκωτίας έχει επηρεαστεί από το BREXIT καθώς η ισοτιμία Ευρώ/Στερλίνας έχει οδηγήσει σε σημαντική επιπλέον αύξηση της τιμής των πρώτων υλών, την οποία δεν ήταν δυνατόν να μετακυλήσει στις τιμές πώλησης. Επίσης η αβεβαιότητα που υπάρχει στην αγορά λόγω του BREXIT έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της ζήτησης για κάποια προϊόντα και την αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά του Ην.Βασιλείου.

– Σημαντική αύξηση στο κόστος ενέργειας σε αρκετές θυγατρικές του Ομίλου και κυρίως στις θυγατρικές της Σκωτίας και της Βουλγαρίας.

– Αυξημένα κόστη παραγωγής στις θυγατρικές της Σκωτίας και της Αμερικής καθώς στη διάρκεια του έτους υλοποιήθηκαν οι νέες επενδύσεις που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την μείωση του κόστους παραγωγής στις εν λόγω εταιρείες.

▪ Τα ενοποιημένα EBITDA για τη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 27.5 εκ Ευρώ σε σχέση με 30.1 εκ. Ευρώ το 2017 μειωμένα κατά 8.7%. Εκτός των λόγων που αναφέρθηκαν παραπάνω τα ενοποιημένα EBITDA επηρεάστηκαν και από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα τα οποία προέκυψαν εντός της χρήσεως του 2018 και δεν αφορούν στη συνήθη δραστηριότητα του Ομίλου συνολικού ύψους 1,5 εκ. Ευρώ. Ειδικότερα τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα της χρήσεως 2018 αναλύονται ως εξής:

α) Ποσό ύψους 686 χιλ. Ευρώ αφορά σε έκτακτο έξοδο που σχετίζεται με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ην. Βασιλείου και το οποίο τα συνταξιοδοτικά προγράμματα με Εγγυημένες Ελάχιστες Συντάξεις (ΕΕΣ) πρέπει να εξισορροπηθούν για τις διάφορες επιπτώσεις αυτών των ΕΕΣ μεταξύ ανδρών και γυναικών.
β) Ποσό ύψους € 800 χιλ. το οποίο αφορά στην εσωτερική αναδιοργάνωση των εταιρειών Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E. και ΕΛ.ΒΙΣ. Α.Ε.

▪ Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα EBITDA για τη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 29 εκ. Ευρώ μειωμένα κατά 3.8% σε σχέση με το 2017.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.12.2018 ανήλθε σε 141,6 εκ. ευρώ σε σχέση με 137,5 εκ. στις 31.12.2017 και ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός σε 78,3 εκ. σε σχέση με 57,8 εκ. ευρώ στις 31.12.2017. Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,55 σε σχέση με 0,42 στις 31.12.2017.

Προοπτικές και προβλεπόμενη πορεία της χρήσεως 2019

Οπως σημειώνει η Πλαστικά Θράκης στην ανακοίνωσή της, η αβεβαιότητα που υφίσταται στο ευρύτερο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο και το ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον κυρίως στην Ευρώπη, καθώς επίσης και οι επιπτώσεις από το ενδεχόμενο αποχώρησης του Ην.Βασιλείου από την Ε.Ε., συνιστούν παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι δεν επιτρέπουν ασφαλείς εκτιμήσεις και τους οποίους ο Όμιλος αξιολογεί διαρκώς. Ειδικά σε σχέση με το BREXIT στην παρούσα φάση δεν μπορεί να εκτιμηθεί με σαφήνεια η επίδραση που θα είχε στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση αξιολογεί σε διαρκή βάση τα δεδομένα προκειμένου να εξασφαλίζει τα μέτρα και τις ενέργειες που θα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στη δραστηριότητα του Ομίλου, συνεπεία του συγκεκριμένου γεγονότος.

Η διατήρηση της υγιούς κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου, παρά το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα της τελευταίας τετραετίας, σε συνδυασμό με τις υγιείς λειτουργικές και οργανωτικές δομές τις οποίες διαθέτει προσδίδουν στη Διοίκηση του Ομίλου τη δυνατότητα να συνεχίζει την επιδίωξη των στρατηγικών της στόχων. Για τη χρήση του 2019, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη με αύξηση του όγκου πωλήσεων και του κύκλου εργασιών ενώ η κερδοφορία του Ομίλου αναμένεται να είναι ελαφρώς βελτιωμένη σε σχέση με το 2018. Ωστόσο, οι παραπάνω εκτιμήσεις ενδέχεται να επηρεαστούν από κάποιο σημαντικό διεθνές γεγονός.

 

Share This