Στις ενέργειες που έχει προχωρήσει, προκειμένου να ενισχύσει τη ρευστότητά της και να άρει τις αμφιβολίες για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητάς της (going concern) αναφέρεται η ΔΕΗ στις σημειώσεις των οικονομικών της καταστάσεων.

Σύμφωνα με αυτές, εντός της φετινής χρονιάς, η ΔΕH εξασφάλισε αφενός την άντληση μακροπρόθεσμου ορίζοντα δανείων, αφετέρου, αποδέσμευσε καταθέσεις ποσού 690,4 εκατ. ευρώ, οι οποίες αποτελούσαν εγγυήσεις (cash collateral) υφιστάμενου δανεισμού.

Πρόκειται για την πιο σημαντική κίνηση που έγινε, καθώς βοήθησε την Επιχείρηση να αναπνεύσει σε επίπεδο ρευστότητας. Σημειώνεται ότι οι εγχώριες τράπεζες είχαν δεσμεύσει καταθέσεις ως ενέχυρο για την περσινή αναχρηματοδότηση δανείων 1,1 δισ. ευρώ. Το γεγονός ότι αποδέσμευσαν τέτοιας ποιότητας εγγυήσεις, την ώρα που ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA της ΔEH διαμορφώνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα (14), δείχνει την κρισιμότητα της περίστασης.

Ταυτόχρονα, η ΔΕH αναχρηματοδότησε δάνειο με ελληνική τράπεζα, με αποτέλεσμα η υποχρέωση αποπληρωμής μακροπρόθεσμου δανεισμού να περιοριστεί στα 681,6 εκατ. από 726 εκατ. ευρώ.

Στις αντλήσεις δανειακών κεφαλαίων συμπεριλαμβάνονται:

– η άντληση από τη ΔΕH, τον Ιανουάριο του 2019, ποσού 155 εκατ. ευρώ από συνολική εγκεκριμένη γραμμή 255 εκατ. από την ΕΤΕπ,

– η άντληση ποσού 162 εκατ. ευρώ από γραμμή χρηματοδότησης από την KFW IPEX BANK για την κατασκευή της μονάδας «Πτολεμαΐδα V»

– και η άντληση 200 εκατ. από γραμμή χρηματοδότησης από κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών για την αποπληρωμή του διεθνούς ομολόγου που λήγει την 1η Μαΐου.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕH και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Εμπορίου και Αναπτύξεως Ευξείνου Πόντου – Black Sea Trade & Development Bank, έχουν εγκρίνει τους οικονομικούς όρους νέας χρηματοδότησης ύψους 160 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας, με μία εφάπαξ αποπληρωμή στη λήξη του δανείου και ανταγωνιστικό επιτόκιο. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου της ΔΕH Α.Ε.

Όπως είναι γνωστό, μέσα στον Μάρτιο η ΔEH εισέπραξε από το Ελληνικό Δημόσιο 550,7 εκατ. ευρώ, ως προπληρωμή για την αξία της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για το έτος 2019. Η προπληρωμή αυτή εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου αναμένεται να επαναληφθεί και στο πρώτο τρίμηνο του 2020, βάσει πενταετούς συμφωνίας που υπεγράφη στις 14.6.2018.

Παράλληλα, η ΔΕH εντός του Μαρτίου 2019 προέβη σε μείωση της έκπτωσης συνέπειας από 15% σε 10% για λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας έκδοσης από 1ης Απριλίου, με αναμενόμενη ενίσχυση της κερδοφορίας της κατά 60 εκατ. σε ετήσια βάση.

Στήριξη βρίσκει η επιχείρηση και στην επιστροφή του ετήσιου σωρευτικού απολογιστικού λογιστικού πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. (ΕΛΑΠΕ) Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου. Με βάση το δημοσιευμένο δελτίο του ΕΛΑΠΕ με εκκαθάριση μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, το πλεόνασμα αυτό ανέρχεται σε 191 εκατ. ευρώ και θα πρέπει να επιστραφεί το 2019 στους προμηθευτές ποσό 121 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι ένα αποθεματικό ασφαλείας στον λογαριασμό, ύψους 70 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το Νόμο 4585/2018.

Με δεδομένο ότι το μερίδιο της ΔΕH στο σκέλος της προμήθειας για το 2018 κυμάνθηκε σε περίπου 82%, εκτιμάται ότι το ποσό που της αναλογεί θα ανέλθει σε περίπου 100 εκατ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή αυτή, πάντως, είναι η έγκριση από τη ΡΑΕ της σχετικής μεθοδολογίας που εισηγείται ο Διαχειριστής (ΔΑΠΕΕΠ), με αποτέλεσμα να μην είναι γνωστή η ακριβής ημερομηνία της επιστροφής.
Σημειώνεται επίσης ότι στην υπογεγραμμένη σύμβαση αναχρηματοδότησης των δύο ομολογιακών δανείων, που η Μητρική Εταιρεία σύναψε εντός του 2018 με κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών προβλέπεται ότι το 70% των προσόδων από την πώληση των δύο λιγνιτικών θυγατρικών που δημιουργήθηκαν βάσει των διατάξεων του Ν.4533/2018 θα κατευθυνθούν στην αποπληρωμή των ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων.

Σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης του διαγωνισμού πώλησης των παραπάνω θυγατρικών εταιρειών εντός του Α’ Εξαμήνου 2019, οι ποσότητες προθεσμιακών προϊόντων ΝΟΜΕ που θα δημοπρατηθούν στο Β’ Εξάμηνο 2019 θα μειωθούν, συμβάλλοντας στη βελτίωση της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών της. Επί του παρόντος, αυτά δεν έχουν ενσωματωθεί στις ταμειακές ροές, σημειώνεται στις λογιστικές καταστάσεις.

 

Share This