Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Trastor την 9η Μαΐου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο Μαρούσι.

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσια ς  Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων για την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 41.769.279,20 Ευρώ.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΔΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της TRASTOR (η «Εταιρεία»), προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με σκοπό την άντληση συνολικών κεφαλαίων ύψους μέχρι €41.769.279,20 (εφεξής η «Αύξηση») με καταβολή μετρητών, μέσω της έκδοσης μέχρι 52.211.599 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,50 (οι «Νέες Μετοχές») και με προτεινόμενη τιμή διάθεσης €0,80 (η «Τιμή Διάθεσης») ανά νέα μετοχή και με παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σε αναλογία 11 νέες για κάθε 17 παλαιές μετοχές.

Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών, ήτοι συνολικά διαφορά ποσού μέχρι €15.663.479,70, θα πιστωθεί στο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας “Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”.

 

Share This