Τη διανομή μερίσματος 1,50 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2018 ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Autohellas.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%  και έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 1,35 Ευρώ ανά μετοχή.

Στο μικτό ποσό 1,50 Ευρώ ανά μετοχή που θα διανεμηθεί, έχει ήδη συμπεριληφθεί η προσαύξηση που αφορά τις 57.559 ίδιες μετοχές που η Εταιρεία έχει στην κατοχή της.

Ημερομηνία αποκοπής, από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος ορίζεται η 20η Μαΐου 2019.

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Τρίτη, 21 Μαΐου 2019 (Record Date).

Η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους, θα είναι η Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019.

Πληρώτρια Τράπεζα έχει ορισθεί η Alpha bank, η οποία θα καταβάλλει το μέρισμα με τους ακόλουθους τρόπους :

  1. Στους χειριστές των δικαιούχων μετόχων (Θεματοφύλακες – Χρηματιστηριακές Εταιρίες), εφ΄όσον έχουν δηλώσει στην ΕΛ.ΚΑ.Τ. ότι έχουν το δικαίωμα είσπραξης για λογαριασμό των πελατών τους και με τον τρόπο πληρωμής που αυτοί έχουν επιλέξει.
  2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Alpha Bank στους μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από τον χειριστή τους ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή η είσπραξή τους δεν κατέστη δυνατή από τον χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον ειδικό λογαριασμό της Ε.Χ.Α.Ε.. Για την είσπραξη του μερίσματος από τα καταστήματα θα είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και η προσκόμιση της εκτύπωσης των στοιχείων του Σ.Α.Τ. Η πληρωμή του μερίσματος σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή. Σημειώνεται ότι λόγω της επιβολής περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων που επιβλήθηκαν με την από 18.07.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84 / 18-7-2015), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η καταβολή και πληρωμή του μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους από την Τράπεζα γίνεται είτε με μεταφορά πίστωσης σε λογαριασμό που τηρεί ο δικαιούχος μέτοχος, είτε με έκδοση και παράδοση στον δικαιούχο μέτοχο τραπεζικής επιταγής, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω αναφερόμενης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος μέσω του δικτύου της Alpha Bank θα είναι σε ισχύ για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή έως την 24η Μαΐου 2024).

 

Share This