Η Profile γνωστοποίησε πως ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης της επιστροφής κεφαλαίου, ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται  η Τετάρτη, 10η Ιουλίου 2019.

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) της ως άνω εταιρικής πράξης ορίζεται η Πέμπτη, 11η Ιουλίου 2019.

Ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ορίζεται η Τρίτη 16η Ιουλίου 2019.

 

Share This