Αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών και των EBITDA κατέγραψε ο όμιλος της Πλαστικά Θράκης το α’  τρίμηνο του 2019.

Ειδικότερα, η εισηγμένη ανακοίνωσε αύξηση 6,4% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών στα 83,57 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του έτους, ενώ τα ενοποιημένα EBITDA σημείωσαν άνοδο 7,4% στα 8,39 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 2,09 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

Η εταιρεία ανακοίνωσε παράλληλα ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.03.2019 ανήλθε σε 139,7εκ. ευρώ σε σχέση με 141,6εκ. στις 31.12.2018 και ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός σε 88,1εκ. σε σχέση με 78,3 εκ. στις 31.12.2018. Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια ανήλθε σε 0,6 σε σχέση με 0,5 στις 31.12.2018. Επισημαίνεται ότι η υπόχρεωση από δικαιώματα χρήσης παγίων λόγω της εφαρμογής του IFRS16από 01-01-2019επιβάρυνε τον Τραπεζικό Δανεισμό κατά  2,34 εκ ευρώ. Μη συμπεριλαμβανομένης της εν λόγω υποχρέωσης η αύξηση του Καθαρού Τραπεζικού Δανεισμού ανέρχεται σε 9,5%.

 

Share This