Η Εθνική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της συνδιοργάνωσης και συμβασιοποίησης ομολογιακού δανείου ύψους έως Ευρώ 300 εκατ. προς την Εθνική Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π. με αποκλειστική πλήρη ανάληψη αυτής από τους Αναδόχους Έκδοσης. Τα ποσά κάλυψης εκάστου Αναδόχου Έκδοσης ανέρχονται σε 250 εκατ. για την Εθνική Τράπεζα και 50 εκατ. για την EBRD.

Το προϊόν της Χρηματοδότησης χρησιμοποιήθηκε για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας ύψους Ευρώ 237,5 εκατ., ενώ το υπόλοιπο ποσό του δανείου θα χρηματοδοτήσει μέρος του επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε επιτυχώς εντός περιορισμένου χρονοδιαγράμματος λαμβάνοντας υπόψη εγγενείς δομικές ιδιαιτερότητες σε συναλλαγές τέτοιου είδους, καθώς και τις εμπορικές απαιτήσεις των μερών.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η Εθνική Τράπεζα και η EBRD ενώνουν τις δυνάμεις τους προς ενίσχυση του κλάδου ακινήτων της Ελλάδας, μέσω της χρηματοδότησης της Εθνικής Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π. η οποία αποτελεί την ηγέτιδα εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας της χώρας. Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας περιλαμβάνει άνω των 350 εμπορικών ακινήτων, κυρίως κτιρίων γραφείων και εμπορικών καταστημάτων στην Ελλάδα και σε άλλες βασικές αγορές της ΝΑ Ευρώπης, τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται σε θέσεις υψηλής προβολής (prime locations).

Μέσω της εν λόγω Χρηματοδότησης, η Εταιρεία θα είναι σε θέση να υποστηρίξει την επέκταση του χαρτοφυλακίου της και την βιώσιμη επιχειρηματική της ανάπτυξη, προωθώντας παράλληλα τη στρατηγική της εστίαση στην αειφόρο ανάπτυξη. Περισσότερα κτίρια στην Ελλάδα θα πληρούν τα τελευταία πρότυπα αειφορίας και φιλικότητας προς το περιβάλλον, καθώς η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το 50% του δανείου που θα χορηγηθεί από την EBRD για επενδύσεις σε ακίνητα με «πράσινα» χαρακτηριστικά, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, η μόνωση και η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Αυτά τα ακίνητα αναμένεται να επιτύχουν κατ’ ελάχιστον πιστοποιήσεις LEED “Gold” ή BREEAM “Very Good”, ενώ η Εταιρία θα ενταχθεί επίσης στο σύστημα έρευνας και αξιολόγησης του ιδρύματος Global Real Estate Sustainability Benchmark (“GRESB”), το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των αξιών μέσω της αξιολόγησης και της προώθησης των πρακτικών αειφορίας.

 

Share This