Στην έκδοση ομολογιακού δανείου , συνολικής αξίας έως 44 εκατ. ευρώ, προχωράει η Coral Α.Ε. μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σκοπός του ομολογιακού είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού καθώς και η χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών σκοπών.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, την 26η Αυγούστου 2019 στις 10.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, Ηρώδου Αττικού 12α και παρέστη ο μοναδικός μέτοχος που εκπροσωπεί το 100,00% του μετοχικού κεφαλαίου.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘEMA 1ο: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ €44.000.000,00, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003.

Aποφασίστηκε παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων, η έκδοση από την Εταιρεία, βάσει των διατάξεων του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, και η διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης κοινού ομολογιακού Δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) Ευρώ έως σαράντα τεσσάρων εκατομμύριων (€44.000.000,00), διαιρεμένου σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια (44.000.000) ονομαστικές, σε φυσική μορφή (έγχαρτες) ομολογίες της Εκδότριας, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) εκάστη, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί το προϊόν του από την Εταιρεία για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της στην Alpha Bank A.E. και για τη χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών σκοπών της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου.

Αποφασίστηκε παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των επιμέρους ειδικότερων όρων του ομολογιακού δανείου και την εκτέλεση κάθε απαραίτητης ενέργειας για την υλοποίηση της εκδόσεως του ομολογιακού δανείου.

 

Share This