Μειωμένα κέρδη εμφάνισε η Alpha Αστικά Ακίνητα τo πρώτο εξάμηνο του έτους.

Ειδικότερα, τo πρώτο εξάμηνο του 2019, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε ενοποιημένη βάση διαμορφώνονται σε Ευρώ 0,6 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 1,1 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε αντιστοίχως σε Ευρώ 6,8 εκατ. από Ευρώ 5,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2018.

 

Share This