Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους και μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2018, αποφάσισε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΛΒΕ στις 4/9.

Ειδικότερα, η ΓΣ αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 826.875 ευρώ με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,46 ευρώ σε 0,21 ευρώ και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της συνέλευσης:

  1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,8232% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 2.739.378μετοχές, και 2.739.378έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας της χρήσης 2018, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
  2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,8232% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 2.739.378 μετοχές, και 2.739.378 έγκυρες θετικές ψήφου) από τα κέρδη χρήσεως ποσού ευρώ 597.883,45 να μη σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό και να μη διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους της εταιρείας.
  3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,8232% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 2.739.378 μετοχές, και 2.739.378 έγκυρες θετικές ψήφου) την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2018 και ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του 2018.
  4. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,8232% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 2.739.378 μετοχές, και 2.739.378 έγκυρες θετικές ψήφου)την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από την ελεγκτική εταιρεία “Σ.Ο.Λ. Crowe” μέλος Δικτύου της GroweGlobal, διεύθυνση Φωκ. Νέγρη 3 – Αθήνα και με ΑΜ. ΣΟΕΛ 125, για τους ελέγχους της χρήσης 2019. Ως Τακτικός Ελεγκτής ορίσθηκε ο κ. Νικόλαος Τζιμπράγος με Α.Μ.ΣΟΕΛ 14981  και Αναπληρωματικός ελεγκτής η κα Αγγελική Γρατσία Δρομπάκη  με Α.Μ.ΣΟΕΛ 13071.
  5. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,8232% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 2.739.378 μετοχές, και 2.739.378 έγκυρες θετικές ψήφου) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 826.875 ευρώ με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,46 ευρώ σε 0,21 ευρώ και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
  6. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,8232% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 2.739.378 μετοχές, και 2.739.378 έγκυρες θετικές ψήφου) την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την προσεχή πενταετία τους κάτωθι:

Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος του Πασχάλη, εκτελεστικό μέλος

Πασχάλης Κιτσικόπουλος του Τηλέμαχου, εκτελεστικό μέλος

RonaldBarkshire του Henry, εκτελεστικό μέλος

Φωτεινή Παπαδημητρίου του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος

Άγγελος Τσατσούλης του Σπυρίδωνα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Αθανασία Παπαγάκη του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

7. Εγκρίθηκε η πολιτική αποδοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.

8. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εξέλεξε ομόφωνα ως επιτροπή ελέγχου τους κάτωθι:

Τριαντάφυλλο Τσαμαντάνη, ως Πρόεδρο

Άγγελο Τσατσούλη, ως Μέλος και

Ελένη Σαμαρά, ως Μέλος.

9. Δε λήφθηκαν αποφάσεις

 

Share This