Σημαντική αύξηση στα καθαρά κέρδη παρουσίασε ο Όμιλος Σαράντη κατά το Α’ εξάμηνο του 2019 με τις πωλήσεις να παραμένουν σε σταθερά αναπτυξιακή τροχιά, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αύξηση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, την αποτελεσματική εμπορική προσέγγιση και την ισορροπημένη διαχείριση λειτουργικών εξόδων, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο Όμιλος επικεντρώνεται σε στοχευμένες επενδύσεις που αφορούν στην ανάπτυξη προϊόντων, στην ισορροπημένη εμπορική ενεργοποίηση στα κανάλια διανομής και στην βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής και της αλυσίδας εφοδιασμού, ενέργειες που συνεχίζουν να ενισχύουν την παρουσία του Ομίλου στην περιοχή δραστηριοποίησης του και είναι απαραίτητες για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής του πορείας.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε € 172,19 εκ. ευρώ συγκριτικά με €160,27 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,43%. Η αύξηση των πωλήσεων βασίζεται αφενός σε επιτυχημένα νέα προϊοντικά λανσαρίσματα και νέες προσθήκες στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, αφετέρου στο αποτελεσματικό ολιστικό πλάνο επικοινωνίας και στην επιτυχημένη εμπορική προσέγγιση του Ομίλου σε όλα τα κανάλια διανομής στις χώρες του Ομίλου.

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα, όπως ήταν αναμενόμενο, παρά τo αδύναμο ξεκίνημα του έτους, παρουσίασαν σημαντική ανάκαμψη κατά το Β’ τρίμηνο του 2019, περιορίζοντας την πτώση στο 0,82% και διαμορφώθηκαν σε € 59,50 εκ. από € 59,99 εκ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2018.

Σημειώνεται ότι η ανοδική τάση στις πωλήσεις συνεχίζεται και μετά το τέλος του Α’ εξαμήνου, θετικά επηρεασμένη από πωλήσεις εποχιακών προϊόντων. Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 65,45% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 12,37% στα €112,69 εκ. από €100,28 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2018.

Η δέσμευση του Ομίλου για συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας και ισορροπημένα λειτουργικά έξοδα, σε συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεων, οδήγησε σε σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας.

Συγκεκριμένα:

 Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)* αυξήθηκαν κατά 17,67% στα €21,04 εκ. από €17,88 εκ. το Α΄ εξάμηνο του 2018 και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 12,22% από 11,15% το περυσινό Α’ εξάμηνο.

 Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €15,66 εκ. από €14,84 εκ. το περυσινό Α’ εξάμηνο, αυξημένα κατά 5,57% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 9,10% από 9,26% το Α’ εξάμηνο του 2018.

 Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) έφτασαν τα €16,54 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2019 από €14,39 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 14,90%, και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 9,61% από 8,98% το Α’ εξάμηνο του 2018.

 Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε €13,65 εκ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2019 από €11,84 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2018 αυξημένα κατά 15,33%, και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 7,93% από 7,39% το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

Ο Όμιλος παρουσιάζει μια ιδιαιτέρως υγιή οικονομική θέση, υποστηριζόμενη από την βελτίωση της κερδοφορίας της επιχείρησης και την ισορροπημένη διαχείριση κεφαλαιουχικών δαπανών. Οι ταμειακές ροές που παράγει ο Όμιλος επανεπενδύονται σε πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της ανάπτυξης, είτε με οργανικό τρόπο είτε μέσω εξαγορών, καθώς και στην δημιουργία πρόσθετης αξίας στους μετόχους της. Κατά την διάρκεια του 2019, ο Όμιλος Σαράντη προέβη σε πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2018 ποσού 10 εκ. ευρώ (0,14311 ευρώ ανά μετοχή).

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2019 ανέρχεται σε € 26,28 εκ. από €11,53εκ. στο τέλος του 2018. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση του συνολικού δανεισμού του Ομίλου κατά περίπου 11 εκ. ευρώ, όσο και σε ταμειακές εκροές που σχετίζονται με το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου. Το λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης ως προς τις πωλήσεις διαμορφώθηκε στο 39,91% το A’ εξάμηνο του 2019 από 37,70% το Α’ εξάμηνο του 2018.

Η αύξηση στο λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης είναι χαρακτηριστικό του Α’ εξαμήνου και επηρεάζεται από τις πωλήσεις εποχιακών προϊόντων. Εκτός από την αύξηση των απαιτήσεων που σχετίζεται με την εποχικότητα, το επίπεδο των αποθεμάτων είναι υψηλότερο κατά τη διάρκεια του 2019 λόγω της προσθήκης νέων σημάτων και επαναλανσαρισμάτων, καθώς και των αυξημένων αναγκών αποθεματοποίησης προϊόντων λόγω των εργασιών επέκτασης της μονάδας παραγωγής Οινοφύτων.

Τα αποτελέσματα Α’ εξαμήνου του 2019 του Ομίλου χαρακτηρίστηκαν από σημαντική πρόοδο καθώς η βαθιά γνώση της αγοράς και των σύγχρονων καταναλωτικών τάσεων και αναγκών, τα νέα προϊοντικά λανσαρίσματα, που υποστηρίζονται από ένα αποτελεσματικό πλάνο υποστήριξης και επικοινωνίας, και τα νέα σήματα που προστίθενται, συντελούν στην ισχυροποίηση της παρουσίας του Ομίλου στα κανάλια διανομής του.

Αυτό αντικατοπτρίζει την ικανότητα του Ομίλου να ισχυροποιείται μέσα σε ένα πολύ απαιτητικό επιχειρηματικό και καταναλωτικό περιβάλλον και να αναπτύσσεται παράλληλα με την υλοποίηση του επενδυτικού του πλάνου. Η έμφαση στην ανάπτυξη προϊόντων, στην ποιότητα, στην γεωγραφική επέκταση και στην άρτια εμπορική εκτέλεση στα κανάλια διανομής, καθώς και η ισορροπημένη διαχείριση λειτουργικών εξόδων αποτελούν προτεραιότητες της διοίκησης.

Βασικά στοιχεία της στρατηγικής του Ομίλου παραμένουν η εξεύρεση εξαγορών ικανών να προσφέρουν πρόσθετη αξία στην επιχείρηση, που σε συνδυασμό με το operating leverage μπορούν να υποστηρίξουν την κερδοφορία και να τροφοδοτήσουν το αναπτυξιακό πλάνο του Ομίλου. Σημαντικό κομμάτι του επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου είναι η βελτιστοποίηση και ο εκσυγχρονισμός της αλυσίδας εφοδιασμού και των διαδικασιών παραγωγής. Αυτό είναι στρατηγικής σημασίας για την αύξηση οικονομιών κλίμακας και βασική κινητήρια δύναμη της μελλοντικής επέκτασης του Ομίλου.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του, ο Όμιλος υπέγραψε πρόσφατα δύο νέες συμφωνίες, την εξαγορά των προϊόντων LUKSJA που διαθέτουν σημαντική παρουσία στην Πολωνική αγορά προϊόντων προσωπικής φροντίδας, καθώς και την συμφωνία με την COTY για την αντιπροσώπευση και διανομή σημάτων της COTY (Coty Luxury Cosmetics brands) στην ελληνική αγορά επιλεκτικής διανομής ξεκινώντας την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Η διοίκηση ατενίζει το Β’ εξάμηνο του 2019 με αισιοδοξία, καθώς ο Όμιλος είναι κατάλληλα τοποθετημένος προς την επίτευξη των εκτιμήσεών του για το 2019. Παράλληλα, το επενδυτικό σχέδιο του Ομίλου εξυπηρετεί την μακροπρόθεσμη στρατηγική του, που αφορά στην περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας του στην περιοχή δραστηριοποίησής του και στις νέες αγορές που διείσδυσε πρόσφατα, γεγονός που με την σειρά του θα οδηγήσει σε επιτάχυνση των πωλήσεών του, περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και δημιουργία προστιθέμενης αξίας στους μετόχους.

 

Share This