Κατόπιν της από 10.9.2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της «FOLLI-FOLLIE» για την χρήση 2017 περί αναβολής της συζήτησης και ψηφοφορίας επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης και κατόπιν της από 12.9.2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση, την 3η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί του 23ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή του τακτικού και του αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους για την χρήση αυτή.

2. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.

Σημειώνεται ότι η παρούσα γενική συνέλευση αποτελεί συνέχεια της εξ αναβολής συνέλευσης της από 10.9.2019 Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατά την οποία οι κκ. Μέτοχοι της Εταιρείας αποφάσισαν την αναβολή της συζήτησης και λήψης αποφάσεων επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης περί εκλογής του τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή για την χρήση 2018 και καθορισμού της αμοιβής τους για την χρήση αυτή.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 3.10.2019, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 11.10.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας, χωρίς την δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Α’ Επαναληπτικής Συνελεύσεως θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα.

 

Share This