Η εταιρεία ΜLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του Εταιρικού Ομολόγου, όπως αποφασίσθηκε από την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24.02.2015 και τις από 09.03.2016 και 11.07.2016 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ολοκλήρωση της διάθεσης παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα αντληθέντων κεφαλαίων:

 

Σημειώσεις:

– Οι δαπάνες έκδοσης καλύφθηκαν πλήρως από την Εταιρεία.

– H διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε έως 31/12/2018, ήτοι παρατάθηκε κατά ένα (1) έτος.

Λοιπές πληροφορίες:

– Η Περίοδος Κάλυψης του Εταιρικού Ομολόγου ολοκληρώθηκε στις 08.07.2016. Κατά την διάρκεια της Περιόδου Κάλυψης διατέθηκαν με Ιδιωτική Τοποθέτηση Εταιρικά Ομόλογα συνολικού ποσού ύψους 4.000.000 ευρώ με την διάθεση τετρακοσίων (400) κοινών ονομαστικών άυλων Εταιρικών Ομολόγων, ονομαστικής αξίας 10.000 ευρώ το καθένα.

– Ημερομηνία έκδοσης του Εταιρικού Ομολόγου: 11/07/2016.

– Διάρκεια Εταιρικού Ομολόγου: Τέσσερα (4) έτη με δικαίωμα παράτασης κατά ένα (1) έτος.

 

 

Share This