Η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ γνωστοποιεί ότι στη συγκληθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 24ης Σεπτεμβρίου 2019 διαπιστώθηκε έλλειψη απαρτίας, καθότι δεν παραστάθηκε κανείς μέτοχος.

Επομένως οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 30.09.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της Εταιρείας) για να αποφασίσουν επί των ιδίων θεμάτων, όπως αναφέρονται στην από 23.08.2019 πρόσκληση.

 

Share This