Η Ευρωπαϊκή Πίστη, μοναδική εισηγμένη εταιρεία ασφαλίσεων, σημείωσε σημαντική αύξηση κέρδους για το α’ εξάμηνο του 2019.

Ειδικότερα, τα κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 12,483 εκ ευρώ από 5,721 εκ ευρώ  την αντίστοιχη περίοδο του 2018 παρουσιάζοντας αύξηση 118,2%. Το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε μετά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος και της αναβαλλόμενης φορολογίας, ποσού  3,622 εκ ευρώ. Οι τέσσερις μεγάλοι παράγοντες που οδήγησαν στην αύξηση της κερδοφορίας σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν: η αύξηση των συνολικών εσόδων κατά € 9.445 χιλ., αποτέλεσμα της ανάπτυξης του ασφαλιστικού κλάδου και ιδιαίτερα του κλάδου Ζωής, η απελευθέρωση € 2.556 χιλ. από το απόθεμα επάρκειας του Δ.Π.Χ.Α. 4, η αύξηση των Επενδυτικών και Λοιπών Εσόδων κατά € 1.926 χιλ. καθώς και η μείωση των πληρωθεισών Ζημιών ως ποσοστό επί των Μικτών Ασφαλίστρων κατά 3,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα πλέον έσοδα από μη ασφαλιστική δραστηριότητα) ανήλθαν για την ανωτέρω περίοδο σε € 108.244 χιλ. έναντι € 98.282 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 10,1%. Η αύξηση των συνολικών εσόδων οφείλεται κυρίως στην ισχυρή ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών του Ομίλου κατά 10,2% (€ 9.445 χιλ.) μέσω της ανάπτυξης του Δικτύου Πωλήσεων, της εισαγωγής νέων καινοτόμων προϊόντων καθώς και σε νέες μεγάλες συμφωνίες με ισχυρές εταιρίες στην Ελλάδα. Τα έσοδα των θυγατρικών ενισχύθηκαν κατά 9,3% (€ 517 χιλ.) σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο, αποτέλεσμα της ανάπτυξης της θυγατρικής εταιρίας Alter Ego Facilities Management Α.Ε. και των νέων εμπορικών συμφωνιών.

 

 

 

Share This