Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 6.840 εκατ. ευρώ,στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (30.06.2018:6.815). Τα Αποτελέσματα από Πράξεις του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου ανήλθαν σε συνολικά 6,6εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2019, επηρεασμένα θετικά από τα κέρδη που προέκυψαν από την πώληση των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού ανακυκλωθέντος στα αποτελέσματα αποθεματικού).  Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσιάζουν ποσοστιαία μείωση της τάξης του 9% σε σύγκριση με το εξάμηνο του 2018.  Τα γενικά λειτουργικά έξοδα παρουσιάζουν μείωση 36% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο. Εάν εξαιρεθεί το κονδύλι των ενοικίων για τη συγκριτική περίοδο στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16, η μείωση των λειτουργικών εξόδων ανέρχεται σε 22%.

Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,4 δισ. ευρώ.  Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ και παρέμειναν στα ίδια σχεδόν επίπεδα σε σχέση με την 31.12.2018. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για την περίοδο ανήλθαν σε 64 εκατ. ευρώ περίπου.

Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 266εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το εξάμηνο 2019, οι συνολικές προβλέψεις ανήλθαν σε 14,9 εκατ. ευρώ αποτελούμενες από προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ύψους 13,2 εκατ. ευρώ, για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του χαρτοφυλακίου FVTOCI ύψους 8,2 εκατ. ευρώ, ενώ η αναστροφή των προβλέψεων απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού και χρεογράφων ανήλθε σε 6,5 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό για τη συγκριτική περίοδο ανήλθε σε 21 εκατ. ευρώ, αποτελούμενο από προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών καθώς και εκτός ισολογισμού στοιχεία ύψους 21,4 εκατ. ευρώ και αναστροφή πρόβλεψης για χρεόγραφα ύψους 0,4 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Ratio) ανέρχεται σε 37,2% (2018:33,5%), ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Cash Coverage Ratio) από τις συνολικές προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις, ανέρχεται σε 32,8% (2018:34%) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις. Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,4 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 16% σε σχέση με την 30.06.2018. Ο δείκτης δανείων και προκαταβολών σε πελάτες (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις ανήλθε σε 64,9% για τον Όμιλο, οριακά μειωμένος σε σχέση με την 31.12.2018 και σημαντικά μειωμένος σε σχέση με την 30.06.2018 (99,2%). Ο Δείκτης Δανείων (προ προβλέψεων) προς Καταθέσεις για τον Όμιλο ανήλθε σε 76,1% κατά την 30.06.2019 και εμφανίζεται μειωμένος έναντι της συγκριτικής χρήσης (2018: 80,9%).

Share This