Την έναρξη των διαδικασιών διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής του κυπριακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “GR SARANTIS CYPRUS LIMITED” αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Σαράντης. Η διασυνοριακή συγχώνευση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3777/2009, των άρθρων 7-21 και 30-35 του ν. 4601/2019 (δεδομένου ότι πρόκειται για απορρόφηση 100% θυγατρικής), καθώς και του κυπριακού “περί Εταιρειών Νόμου (ΚΕΦ.113)”, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις σχετικές φορολογικές διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, και βάσει της λογιστικής κατάστασης της Απορροφούμενης με ημερομηνία αναφοράς την 30ή.06.2019.

Η ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, καθώς και υπό την αίρεση της λήψης όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων, από τις αρμόδιες Ελληνικές και Κυπριακές αρχές.

Share This