Στο 1,501% ανέρχεται το ποσοστό των ιδίων μετοχών του ΟΤΕ. Ειδικότερα, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (“ΟΤΕ Α.Ε.” ή “Εταιρεία”), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 04/10/2019, αγόρασε 37.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €12,6739 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €468.936,12, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.
Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 7.204.005 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,501% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

 

Share This