Την απόκτηση ιδίων μετοχών από την Vidavo ενέκριναν οι μέτοχοι της εταιρίας, στην τακτική γενική συνέλευση της 4ης Οκτωβρίου. Πιο συγκεκριμένα, η Vidavo θα δικαιούται εντός 24 μηνών από σήμερα να προβαίνει σε αγορές μέχρι 20.000 μετοχές, με κατώτατη τιμή αγοράς 3,14 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς 5,00 ευρώ ανά μετοχή.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας, αναφέρει:

H εταιρία VIDAVO A.E.  με το διακριτικό τίτλο VIDAVO ανακοινώνει ότι σήμερα την 4η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 πρωινή στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο 10ο χιλ. Θεσσαλονίκης -Μουδανιών, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Συγκεκριμένα παραβρέθηκαν μέτοχοι που οι ίδιοι προσωπικά ήταν κάτοχοι 792.460 μετοχών που αντιπροσώπευαν συνολικά ποσοστό 92,45%. Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Στο 1ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις  Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που αφορούν την χρήση από 1.1.2018 – 31.12.2018.

Στο 2ο Θέμα: Οι μέτοχοι ενέκριναν τη συνολική διαχείριση της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 1.1.2018 – 31.12.2018 από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στο 3ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα εξέλεξαν ως τακτικό ελεγκτή της χρήσεως 2019 τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. Αντώνιο Γιατρά του Αθανασίου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, επί της οδού 25ης Μαρτίου, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ 155631 και του ΑΦΜ 050798183, με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 19141  και ως αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ.  Ιωάννη Ηλιάδη του Σπυρίδωνα, κάτοικο Θεσσαλονίκης, επί της οδού 25ης Μαρτίου, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ 362778 και του ΑΦΜ 102131312, με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 47711, αμφότεροι από την εταιρία ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (αριθ. ΓΕΜΗ 009386901000), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κηφισίας, αριθ. 22 – Μαρούσι, με ΑΦΜ 99783446 και Α.Μ. 156.

Στο 4ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν όλες τις συμβάσεις που υπογράφηκαν ανάμεσα στην εταιρία και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα από την 1.1.2018 έως και την 31.12.2018.

Στο 5ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα χορήγησαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές την άδεια να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια  ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς αξιοποίησης ΤΠΕ σε τομείς αιχμής εκτός της υγείας.

Στο 6ο Θέμα: Επικυρώνονται όλες οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, που ελήφθησαν κατά το χρονικό διάστημα από την 1-01-2018 έως 31-12-2018.

Στο 7ο Θέμα: Εγκρίθηκε ομόφωνα η καταβολή αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις υπηρεσίες που προσέφεραν εντός της χρήσης 2018.

Στο 8ο Θέμα: Oι μέτοχοι ομόφωνα προνέκριναν την καταβολή αμοιβών προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, για τις υπηρεσίες που θα παρέχουν στην εταιρία το 2019, καθώς και την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή περισσότερων συμβάσεων με την εταιρία ή την τροποποίηση ήδη υφιστάμενης σύμβασης. Για την υπογραφή των ανωτέρω συμβάσεων εξουσιοδότησαν το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια.

Στο 9ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα αποφάσισαν την κατάργηση, τροποποίηση, συμπλήρωση, αναρίθμηση των υφιστάμενων άρθρων  του Καταστατικού, με σκοπό την εναρμόνισή του Καταστατικού προς τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Στο 10ο Θέμα: Οι μέτοχοι ενέκριναν την απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρία, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/2018. Ειδικότερα, η Εταιρία θα δικαιούται εντός 24 μηνών από σήμερα να προβαίνει σε αγορές μέχρι 20.000 μετοχές, με κατώτατη τιμή αγοράς 3,14 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς 5,00 ευρώ ανά μετοχή. Επιπλέον, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των ειδικότερων όρων αγοράς και κάθε άλλου σχετικού θέματος, εντός του πλαισίου του νόμου και της απόφασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This