Την παραίτηση του από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μέλους αυτού υπέβαλε την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019, ο κος Γεώργιος Νίκας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη μη αντικατάσταση του κου Γεωργίου Νίκα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τριετή θητεία, ήτοι μέχρι τις 3.7.2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002 ως ακολούθως:

1)    Αλέξανδρος Βουσβούνης, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

2)    Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

3)    Αγγελική Οικονόμου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

4)    Γεώργιος Γιατράκος, Εκτελεστικό Μέλος

5)    Άρτεμις Ντούσια, Εκτελεστικό Μέλος

6)    Στυλιανός Αργυρός, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

7)    Θεμιστοκλής Μακρής, Μη Εκτελεστικό Μέλος

8)    Σωτήρης Σεϊμανίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

9)    Νικόλαος Μαρκόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

10)    Βασίλειος Κωνσταντινίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 3693/2008 παραμένει ως είχε δυνάμει της από 3.7.2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας χορήγησε δικαιώματα υπογραφής αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων.

 

Share This