Ολοκληρώθηκε η σημαντική αναχρηματοδότηση ύψους 38,05 εκατ. ευρώ και 11,65 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για την εταιρία ΕΛΓΕΚΑ και τη θυγατρική της εταιρία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ, μέσω της σχετικής εκταμίευσης των κοινών ομολογιακών δανείων που είχε συμφωνηθεί τον Ιούλιο 2019, με διοργανώτρια τράπεζα την Alpha Bank.

Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός μετατρέπεται σε μακροπρόθεσμος, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, της ρευστότητας και της κερδοφορίας του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ.
Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια της αναχρηματοδότησης ανέρχεται σε πέντε χρόνια, με ομολογιούχους δανειστές την Alpha Τράπεζα, την Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Eurobank Ergasias και την Τράπεζα Πειραιώς, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη του τραπεζικού συστήματος στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ.

Το επόμενο διάστημα, η ΕΛΓΕΚΑ και η ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ θα συνεχίσουν το επιχειρησιακό τους σχέδιο ανάπτυξης, στοχεύοντας στην ισχυροποίηση της εμπορικής τους θέσης και των οικονομικών τους μεγεθών, μέσω νέων συνεργασιών και παροχής βέλτιστων υπηρεσιών.

Share This