Η εταιρεία “ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ” ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30-9-2019, μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε την μετατροπή του συνόλου των 375.241.586 κοινών ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας σε ισάριθμες 375.241.586 κοινές ονομαστικές μετοχές .

Το Υπουργείο Aνάπτυξης και Επενδύσεων με την υπ΄αριθμ. 106722/21.10.2019 (ΑΔΑ: 97ΔΔ465ΧΙ8-9Υ0) απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της εν λόγω μετατροπής.

H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), κατά την συνεδρίασή της, της 31-10-2019, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων εκ μετατροπής μετοχών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων ανωνύμων κοινών μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. ορίζεται η 4-11-2019. Από την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5-11-2109, παύει η διαπραγμάτευση των ανωνύμων κοινών μετοχών της Εταιρείας προκειμένου να μετατραπούν σε ισάριθμες τριακόσιες εβδομήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα έξι (375.241.586) κοινές ονομαστικές μετοχές.

Δικαιούχοι των νέων εκ μετατροπής μετοχών είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της 6-11-2019 για την εν λόγω εισηγμένη Εταιρεία.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων ονομαστικών κοινών μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. ορίζεται για την 8-11-2019. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της Εταιρείας που θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 375.241.586 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η κάθε μία, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σ.Α.Τ.

 

Share This