Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο του Ενεαμήνου από 1/1/2019 έως 30/09/2019, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα:

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 14.156 χιλ.€ έναντι 12.469 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,53%. Το μεικτό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 30,67% έναντι 26,36% την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 3.378 χιλ.€ έναντι 1.756 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η σημαντική αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά και στην υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 από 1/1/2019. Η σχετική ανάλυση της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις Οικονομικές καταστάσεις , αναφέρεται αναλυτικά στην σημείωση 5.4 των Δημοσιευμένων Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων.

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.930 χιλ.€ έναντι 986 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1.358 χιλ.€ έναντι 650 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρίας την 30/09/2019 ανέρχεται σε 161 άτομα ενώ την 30/09/2018 ανερχόταν σε 163 άτομα.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,3436 € έναντι 0,1644€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές ταμιακές ροές 3.446 χιλ. € έναντι θετικών ροών 864 χλ.€ και τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 2.093 χιλ.€ έναντι 2.375 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η αύξηση των λειτουργικών ροών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση των αποθεμάτων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων αλλά και στην αύξηση των κερδών.

Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας εξαιρουμένων των υποχρεώσεων λειτουργικών μισθώσεων λόγω εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16, μειώθηκε κατά 1.638 χιλ.€ σε σχέση με την 31/12/2018.

 

Share This