Βελτιωμένα στοιχεία εμφάνισε η Π. Πετρόπουλος το εννεάμηνο του 2019, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Οπως ανακοίνωσε η Πετρόπουλος, οι πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου -30 Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 30,4% και ανήλθαν σε €85,3 εκ (€65,4εκ το 2018).

To ΕΒΙTDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 15,6% και ανήλθε σε €4,5εκ (€3,9εκ το 2018).

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 30,6%, στα €3,2 εκ έναντι €2,4 εκ το 2018, και τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο όπως το αντίστοιχο διάστημα του 2018 στα €1,558 εκατ. (από 1,567 εκατ.). Αυτό, όπως εξηγεί η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, οφείλεται σε φόρο €561.256 ως αποτέλεσμα φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2014, 2015 και 2016.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 30.9.2019 ήταν 55,5%.

 

Share This