Αύξηση των πωλήσεων κατά 8,7%, των λειτουργικών αποτελεσμάτων ΕΒΙΤDA κατά 15,4% και των καθαρών κερδών κατά 25,7%, κατέγραψε το γ’ τρίμηνο του 2019 σε ετήσια βάση ο όμιλος Τιτάν,  χάρη στις καλύτερες επιδόσεις σε όλους τους γεωγραφικούς τομείς όπου δραστηριοποιείται, εκτός από την Ανατολική Μεσόγειο.

Η βελτιωμένη απόδοση του 3ου τριμήνου -στα 423,1 εκατ. ο κύκλος εργασιών, στα 86,2 εκατ. τα EBITDA και στα 31,9 εκατ. τα καθαρά κέρδη- συνέβαλε στη θετική εξέλιξη των μεγεθών του εννεαμήνου.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 9,7% και ανήλθε σε €1.208,5 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 5,8% και ανήλθαν σε €208,4 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους μειώθηκαν κατά 9,9% και ανήλθαν σε €45,3 εκ., πτώση που σχετίζεται με τις υψηλότερες αποσβέσεις που οφείλονται μερικώς στην υιοθέτηση του προτύπου IFRS 16, καθώς και στην ενοποίηση της Τουρκίας για όλο το 2019.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο όμιλος, το τρέχον έτος ο δυναμισμός του κλάδου κατασκευών στις Νοτιοανατολικές ΗΠΑ, η συνεχιζόμενη ανάκαμψη των αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η σχετική βελτίωση των επιδόσεων στην Ελλάδα έχουν οδηγήσει σε βελτίωση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων, αντισταθμίζοντας τις χαμηλές αποδόσεις στις αγορές της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

Οπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, μετά την επιτυχή έκβαση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής και την ολοκλήρωση του δικαιώματος εξαγοράς, η Titan Cement International SA (“TCI”) απέκτησε το σύνολο (100%) των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ (“ΤΙΤΑΝ”). Η παραπάνω συναλλαγή ήταν μία αναδιοργάνωση του Ομίλου, η οποία δεν άλλαξε την ουσία των αναφερόμενων οικονομικών στοιχείων. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της TCI συντάσσονται χρησιμοποιώντας τα ποσά των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ΤΙΤΑΝ.

Οι προοπτικές για το υπόλοιπο 2019

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι προοπτικές είναι συνολικά θετικές για τις περισσότερες αγορές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Η αγορά των ΗΠΑ συνεχίζει να παρουσιάζει αύξηση ζήτησης, οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εμφανίζουν δυναμική άνοδο και οι προσδοκίες για την Ελλάδα και τη Βραζιλία είναι επίσης θετικές. Στον αντίποδα, εκτιμάται ότι οι προκλήσεις στην αγορά της Αιγύπτου θα συνεχιστούν, ενώ υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για σταθεροποίηση της αγοράς στην Τουρκία προοδευτικά.

Στις ΗΠΑ, οι τάσεις για τις κατασκευές είναι θετικές στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Η Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (PCA) προβλέπει ότι η κατανάλωση τσιμέντου θα αυξηθεί κατά 2,4% το 2019 και κατά περίπου 2% ετησίως το διάστημα 2019-2024. Ο Τιτάνας είναι ευνοϊκά τοποθετημένος για να εκμεταλλευτεί τη δυναμική της αγοράς, έχοντας ισχυρή παρουσία στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πολιτείες στις νοτιοανατολικές ακτές του Ατλαντικού και επάρκεια παραγωγικού δυναμικού για να ανταποκριθεί στην ανοδική ζήτηση.

Στην Ελλάδα, η σταδιακή θετική πορεία αναμένεται να συνεχίσει. Η επανεκκίνηση μεγάλων έργων, η οποία πλέον μετατίθεται στο επόμενο έτος, διατηρεί τις προσδοκίες για επαναδραστηριοποίηση του κλάδου κατασκευών μεσοπρόθεσμα. Εκτιμάται επίσης ότι η γενικότερη ιδιωτική κατανάλωση, θα συνεχίσει να εξελίσσεται θετικά. Συνολικά, υπάρχουν αισιόδοξες ενδείξεις ότι η αγορά σταδιακά εισέρχεται σε πορεία θετικής ανάπτυξης.

Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη επιδρά θετικά στην κατασκευαστική δραστηριότητα. Η κατανάλωση τσιμέντου είναι υψηλότερη και τα περιθώρια κερδοφορίας έχουν βελτιωθεί. Τα εργοστάσια του Ομίλου, διαθέτοντας πρόσθετη δυναμικότητα, μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή τους για να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση.

Στην Αίγυπτο, εκτιμάται ότι το 2019 η ζήτηση θα συνεχίσει να κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα, χωρίς να διαφαίνεται άμεσα κάποια ουσιαστική αύξηση τιμών και τα λειτουργικά αποτελέσματα αναμένεται να παραμείνουν μη κερδοφόρα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Στην Τουρκία, η οικονομική ύφεση προοδευτικά μετριάζεται και η βάση σύγκρισης για την αγορά τσιμέντου γίνεται πιο ευνοϊκή το 2ο εξάμηνο τους έτους. Βραχυπρόθεσμα διαφαίνεται σταθεροποίηση της αγοράς, ενώ μακροπρόθεσμα, οι προοπτικές για τον κλάδο κατασκευών παραμένουν ελκυστικές. Η Adocim βρίσκεται σε ανταγωνιστικά πλεονεκτική θέση, έχοντας χαμηλό δανεισμό, σύγχρονες εγκαταστάσεις και ανταγωνιστικό κόστος λειτουργίας.

Τέλος, στη Βραζιλία, η σταδιακή μακροοικονομική βελτίωση αυξάνει τις προσδοκίες για ανάπτυξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας και άνοδο της αγοράς τσιμέντου. Η ζήτηση τσιμέντου στην Βόρειο-ανατολική Βραζιλία όπου ο Όμιλος δραστηριοποιείται, καταγράφει θετικές ενδείξεις χάρη στην δημογραφική αύξηση του πληθυσμού και την ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα.

 

Share This