Την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου που την αφορά (μονάδες νομού Φθιώτιδας, Ρόδου και Κορινθιακού κόλπου, ιχθυογεννητικοί σταθμοί νομού Φθιώτιδας και λοιπά στοιχεία που περιγράφονται αναλυτικά στην από 12.08.2019 ανακοίνωση της εταιρείας) και τον ορισμό ως ισολογισμό μετασχηματισμού, αυτόν με ημερομηνία 30.09.2019, ανακοίνωσε η Σελόντα, σε συνέχεια της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού που ενέκρινε την Diorasis ως τον κατάλληλο αγοραστή των περιουσιακών στοιχείων υπό εκποίηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η εταιρεία ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού που ενέκρινε την Diorasis ως τον κατάλληλο αγοραστή των περιουσιακών στοιχείων υπό εκποίηση στο πλαίσιο των προϋποθέσεων που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού και τις από 07/11/2019 αντίστοιχες και με το ίδιο περιεχόμενο επιστολές που έλαβε από τις Τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank και Εθνική, μέτοχοι της εταιρείας σε ποσοστό 79,8% συνολικά, τα κάτωθι.

Προς διευκόλυνση της προαναφερόμενης συναλλαγής, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε κατά την συνεδρίασή του στις 07/11/2019 την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου που την αφορά (μονάδες νομού Φθιώτιδας, Ρόδου και Κορινθιακού κόλπου, ιχθυογεννητικοί σταθμοί νομού Φθιώτιδας και λοιπά στοιχεία που περιγράφονται αναλυτικά στην από 12.08.2019 ανακοίνωση της εταιρείας) και όρισε ως ισολογισμό μετασχηματισμού αυτόν με ημερομηνία 30.09.2019.

Ο ως άνω εταιρικός μετασχηματισμός θα πραγματοποιηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και του Ν.4548/2018, η δε ολοκλήρωση της απόσχισης τελεί υπό τις προϋποθέσεις των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και από τις εγκρίσεις όλων των αρμόδιων προς τούτο αρχών όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

 

Share This