Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Φίλιππος Νάκας, το σύνολο των μετοχών που κατατέθηκαν ήταν 5.114.375 ήτοι 80,67%  του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι ενέκριναν τα ακόλουθα:

  1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 570.600€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά  0,09€.
  2. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 570.600€ και την επιστροφή στους μετόχους ποσού 570.600€ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,09€. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου προς τους δικαιούχους και να προβεί στις δέουσες δημοσιεύσεις.
  3. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με τη συμπλήρωση των παρακάτω μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου:

(ω) Με την από 11.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ποσό 570.600€ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την έκδοση  μετοχών υπέρ το άρτιο και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,09 €. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 4,374.600,00 € και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,69 € ανά μετοχή.

(αα) Με την από 11.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται  κατά ποσό 570.600€ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 570.600€ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,09€. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 3,804.000,00€ και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € ανά μετοχή.

 

 

 

 

 

 

 

Share This