Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε, πριν από μερικές ημέρες, σε γενική προσέγγιση ως προς την περαιτέρω απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ που ισχύουν για μικρές επιχειρήσεις. Σκοπός των νέων κανόνων είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους συμμόρφωσης για τις μικρές επιχειρήσεις και η συμβολή στη δημιουργία ενός φορολογικού περιβάλλοντος που θα βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να αναπτύξουν διασυνοριακές συναλλαγές με αποδοτικότερο τρόπο.

«Το να ξεκινάς νέα επιχείρηση αποτελεί επίπονο έργο. Θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες που να βοηθούν επιχειρηματίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις, όχι να βάζουν κι άλλα εμπόδια στο δρόμο τους. Η μεταρρύθμιση αυτή εισάγει την επιβεβλημένη απλούστευση στο ισχύον σύστημα ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις και απαλλαγή ΦΠΑ σε ολόκληρη την ΕΕ, δημιουργώντας έτσι ισότιμους όρους ανταγωνισμού» δήλωσε ο Mika Lintilä, Υπουργός Οικονομικών της Φινλανδίας.

«Οι επιχειρήσεις έχουν διοικητικές υποχρεώσεις σχετικά με τον ΦΠΑ και ενεργούν ως συλλέκτες ΦΠΑ. Αυτό συνεπάγεται κόστος συμμόρφωσης που είναι αναλογικά υψηλότερο για μικρές επιχειρήσεις από ό,τι για μεγαλύτερες εταιρίες. Το υφιστάμενο σύστημα ΦΠΑ, το οποίο προβλέπει ότι η απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων από τον ΦΠΑ είναι διαθέσιμη μόνο για τους εγχώριους παράγοντες. Η μεταρρύθμιση που συμφωνήθηκε σήμερα θα επιτρέψει να εφαρμοστεί παρόμοια απαλλαγή από τον ΦΠΑ σε μικρές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη. Ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την εξαίρεση αυτή θα είναι τα επίπεδα του κύκλου εργασιών που προκύπτει« τονίζει η σχετική ανακοίνωση.

Οι επικαιροποιημένοι κανόνες θα βελτιώσουν επίσης τον σχεδιασμό της εξαίρεσης, συμβάλλοντας έτσι να μειωθούν δαπάνες συμβατές με τον ΦΠΑ. Θα παράσχουν επίσης την ευκαιρία για ενθάρρυνση της οικειοθελούς συμμόρφωσης και, συνεπώς, για συμβολή στη μείωση των απωλειών εσόδων λόγω μη συμμόρφωσης και απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

Το κείμενο προβλέπει ότι οι μικρές επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να πληρούν τις προϋποθέσεις για απλουστευμένους κανόνες συμμόρφωσης στον τομέα του ΦΠΑ σε περίπτωση που ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το όριο που ορίζει το οικείο κράτος μέλος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 85 000 EUR. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι μικρές επιχειρήσεις από άλλα κράτη μέλη, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το όριο αυτό, θα είναι επίσης σε θέση να επωφεληθούν από τον απλοποιημένο σύστημα, εάν ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών τους σε ολόκληρη την ΕΕ δεν υπερβαίνει τις 100 000 EUR.

Συγκεκριμένα, οι συμφωνηθέντες κανόνες αποτελούνται από δύο κύρια δομικά στοιχεία:

  • τροποποιήσεις στην οδηγία ΦΠΑ με σκοπό να αναθεωρηθούν και να απλουστευθούν οι κανόνες περί απαλλαγής από ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις, ώστε αυτές να μπορούν να κάνουν χρήση της απαλλαγής από ΦΠΑ σε ολόκληρη την ΕΕ.
  • τροποποιήσεις στον κανονισμό για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ για να βελτιωθεί η διοικητική συνεργασία μεταξύ φορολογικών αρχών όσον αφορά την εφαρμογή των επικαιροποιημένων κανόνων ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις.

 

 

 

 

 

 

Share This