Στην εξαγορά 183.204 κοινών ονομαστικών μετοχών, της εταιρείας «The Toc» που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, προχώρησαν οι Αττικές Εκδόσεις. Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα 399.900,97 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας και δεν υπερβαίνει το 30% των ιδίων κεφαλαίων της. Αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας «THE TOC DIGITAL MEDIA YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε.» είναι η λειτουργία και εκμετάλλευση των ιστοσελίδων www.thetoc.gr και www.womantoc.gr .

Ο Όμιλος Αττικών Εκδόσεων, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του, συνεχίζει τις επενδύσεις του στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (digital media), με σκοπό τον ψηφιακό μετασχηματισμό του, ώστε να προσαρμοστεί πλήρως και ανταγωνιστικά, στις νέες συνθήκες της αγοράς, όπως αυτές εξελίσσονται διεθνώς.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This