Σε ανοδική πορεία βρίσκονται τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Quest για το εννεάμηνο του 2019 όπως αυτά παρουσιάζονται στη σχετική ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια και υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μείον ταμειακά διαθέσιμα) του ομίλου διαμορφώθηκε σε 13,96 εκατομμύρια ευρώ, έναντι -25,7 εκατομμυρίων ευρώ(net cash) στις 31/12/2018. Η μεταβολή, οφείλεται κυρίως σε αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και στις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι επενδύσεις του ομίλου στο εννεάμηνο 2019 αυξήθηκαν κατά σχεδόν 26 εκατομμύρια σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ποσό το οποίο κατά περίπου 90% αφορά αναπτυξιακή επένδυση για την εξαγορά Φ/Β πάρκων, συνολικής ισχύος 12,4 MW. Σημειώνεται ότι η επίδραση του ΔΠΧΑ 16 (μισθώσεις) από την πρώτη εφαρμογή του στο εννεάμηνο του 2019 ήταν θετική για το EBITDA κατά περίπου 3,2 εκατομμύρια ευρώ ενώ η αντίστοιχη επίδραση στο EBT ήταν ελαφρώς αρνητική κατά 200,000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, σχετικά με την πορεία του εννεαμήνου και τις προοπτικές για το υπόλοιπο διάστημα του 2019, αναφέρονται τα ακόλουθα ανά δραστηριότητα:

Προϊόντα Πληροφορικής (εταιρείες: Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line (you.gr), iStorm)

Κατά το εννεάμηνο του 2019 οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 18,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα κέρδη προ φόρων εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένα καθώς επηρεάστηκαν θετικά κατά 1,4 εκατομμύρια ευρώ, λόγω αντιστροφής παλαιότερων αρνητικών έκτακτων προβλέψεων που είχαν γίνει στο εξάμηνο 2018, για αναδρομική καταβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Για το σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η διψήφια αύξηση σε πωλήσεις και τα υψηλότερα κέρδη προ φόρων, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (όμιλος Unisystems)

Κατά το εννεάμηνο του 2019 επετεύχθη διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+30,6%) και πολύ υψηλότερη αύξηση (x3,6) στην προ φόρων κερδοφορία. Η αύξηση των εσόδων προέρχεται τόσο από το εξωτερικό, όσο και από την εγχώρια αγορά, η οποία εμφανίζει έντονα σημάδια ανάκαμψης. Η σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας οφείλεται στην ολοκλήρωση δύο μεγάλων ζημιογόνων έργων με αποτέλεσμα η εταιρεία να επανέλθει στα συνήθη επίπεδα ποσοστού κερδοφορίας. Για το υπόλοιπο του 2019 αναμένεται να συνεχιστεί η καλή πορεία του εννεαμήνου, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο κερδών προ φόρων.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (εταιρεία: ACS Courier)

Κατά το εννεάμηνο του 2019 σημειώθηκε ήπια αύξηση στις πωλήσεις (+6,8%), ενώ η προ φόρων κερδοφορία κινήθηκε διψήφια θετικά (+22,1%), λόγω βελτίωσης της παραγωγικότητας και συγκράτησης του κόστους. Στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα υπάρξει αντίστοιχη ανάπτυξη των πωλήσεων καθώς και αύξηση των κερδών πρό φόρων με ηπιότερο ρυθμό.

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (εταιρεία: Cardlink)

Κατά το εννεάμηνο του 2019 σημειώθηκε μείωση των πωλήσεων (-20,5%) και της προ φόρων κερδοφορίας (-36%). Οι πωλήσεις της εταιρείας κατά το εννεάμηνο υποχώρησαν επηρεαζόμενες από εκπτώσεις τζίρου κατά 4,5 εκατoμμύρια ευρω, (στο 2018 οι εκπτώσεις τζίρου πραγματοποιήθηκαν στο 4ο τρίμηνο) τον περιορισμό των πωλήσεων εξοπλισμού και την ωρίμανση της αγοράς, με σταθεροποίηση της βάσης των ενεργών POS της εταιρείας. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας μειώθηκαν κατά 2,5 εκατομμύρια ευρώ, επηρεαζόμενα κυρίως από αυξημένα λειτουργικά έξοδα (opex) για την ανάπτυξη νέων προιόντων και αυξημένα έξοδα συντήρησης των στόλου των POS.

Στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι οι πωλήσεις θα σταθεροποιηθούν στα επίπεδα του 2018 και η προ φόρων κερδοφορία θα διαμορφωθεί σε 15% επί των πωλήσεων.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (όμιλος Quest Energy) Κατά το εννεάμηνο του 2019 επιτεύχθηκε τριπλασιασμός των πωλήσεων και υπερδιπλασιασμός της προ φόρων κερδοφορίας του κλάδου (x2,3) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι λόγοι είναι: η απόκτηση νέων φωτοβολταϊκών πάρκων 7,5ΜW στο τέλος του 2018 και αρχές του 2019. η νέα εξαγορά Φ/Β σταθμού ισχύος 11,9 MW στο Γ’ τρίμηνο (Ιούλιος 2019), η οποία αύξησε τη συνολική εγκατεστημένη βάση σε 25ΜW. Η επένδυση για την εξαγορά αυτή ανήλθε σε 24,6 εκατομμύρια ευρώ (3,3 εκατ. ίδια κεφάλαια και 21,3 εκατ. καθαρός δανεισμός). Στο σύνολο του 2019 εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν σημαντικά τόσο τα έσοδα όσο και τα κέρδη του κλάδου, δεδομένων των νέων επενδύσεων.

Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής Εταιρείας κατά το εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε 6,5 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με 4,3 εκατομμύρια την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα προ φόρων αποτελέσματα (ΕΒΤ) ανήλθαν σε 5,3 εκατομμύρια ευρώ έναντι 3,2 εκατομμυρίων. Τα έσοδα της Μητρικής κατά το εννεάμηνο του 2019 περιλαμβάνουν μερίσματα ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. έναντι 3,4 εκατομμυρίων την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This