Το σχέδιο της αξιοποίησης των 650 εκατομμυρίων ευρώ από την αύξηση του μετοχική κεφαλαίου ανακοίνωσε η Lamda Development, με  ενημερωτικό δελτίο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια που θα προέλθουν από την Αύξηση ύψους έως 650 εκατ. ευρώ, αφαιρουμένων των δαπανών της παρούσας έκδοσης ύψους 10 εκατ. ευρώ, θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και της ρευστότητας της Εταιρείας με σκοπό την απόκτηση του 100% των μετοχών της Ελληνικό,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 14.11.2014 Σύμβαση μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της Hellinikon Global, της Lamda Development (ως εγγυητή της Hellinikon Global) και του Ελληνικού Δημοσίου, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενου και της από 19.07.2016 Τροποποιητικής αυτής Σύμβασης, οι οποίες αμφότερες κυρώθηκαν με τον Ν. 4422/2016 (ΦΕΚ 181Α/2016) και την υλοποίηση της σχετικής επένδυσης.

Ειδικότερα, η εν λόγω επένδυση αφορά στην απόκτηση του 100% των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος ποσού 915 εκατ. ευρώ και την ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά σύμφωνα με το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης που έχει εγκριθεί με το από 28.2/01.03.2018 Προεδρικό Διάταγμα.

Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια που θα προέλθουν από την Αύξηση θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως και με την κατωτέρω προτεραιότητα ανεξαρτήτως πλήρους ή μερικής κάλυψης:

– ποσό €467 εκατ. θα διατεθεί άμεσα για συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Hellinikon Global I S.A. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από αυτή για την καταβολή ως Αγοραστή των δύο πρώτων δόσεων του Τιμήματος Αγοραπωλησίας Μετοχών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης και της ως άνω Τροποποιητικής Σύμβασης, ήτοι ποσό €300 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της πρώτης δόσης κατά την Ημερομηνία Μεταβίβασης και ποσό €167 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της δεύτερης δόσης κατά τη δεύτερη επέτειο από την Ημερομηνία Μεταβίβασης, υπό την προϋπόθεση ότι έως τότε θα έχουν εκδοθεί άδειες δόμησης για όλα τα κτίρια -τοπόσημα

– ποσό 133 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί εντός 3 ετών από την ολοκλήρωση της Αύξησης με σκοπό την ανάπτυξη δυο εμπορικών κέντρων εντός του Ακινήτου μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας που θα ιδρυθεί για το σκοπό αυτό και

– ποσό 40 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί εντός 3 ετών από την ολοκλήρωση της Αύξησης για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Όσον αφορά το κεφάλαιο κίνησης, αναφέρεται ότι για τους επόμενους δώδεκα μήνες το κεφάλαιο κίνησης δεν επαρκεί για τις δραστηριότητες τόσο της εταιρείας, όσο και του ομίλου. Συγκεκριμένα, το έλλειμμα σε κεφάλαιο κίνησης ανέρχεται σε 786,5 εκατ. ευρώ για την εταιρεία και 685,1 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και προέρχεται κατά κυριότητα από τις υποχρεώσεις της εταιρείας σε συνάρτηση με την αγορά του συνόλου των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. και την αξιοποίηση του ακινήτου.

Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι θα καλύψει τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες ως ακολούθως:

-Με ποσό ύψους 650 εκατ. ευρώ από τα αντληθέντα κεφάλαια της παρούσας Αύξησης τα οποία θα διατεθούν για την χρηματοδότηση των υποχρεώσεων της Εταιρείας σε συνάρτηση με την επένδυση στο Ακίνητο, καθώς και την κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης. Σημειώνεται ότι η Consolidated Lamda Holdings S.A., ως βασικός μέτοχος της Εταιρείας, δεσμεύτηκε να καλύψει τις μετοχές, που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες.

– Η εταιρεία προτίθεται να προβεί σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με δημόσια προσφορά μέχρι και 300 εκατ. ευρώ, την οποία στοχεύει να πραγματοποιήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης και μετά από τη λήψη της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και εγκρίσεων για τη δημόσια προσφορά των ομολογιών.

Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας είναι μέχρι του ποσού των 29.104.482,00, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, με αναλογία 1,216918965991410 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά και την έκδοση έως 97.014.940 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης και τιμής διάθεσης 6,70 ευρώ για κάθε μία νέα μετοχή, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των €650.000.098, σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 10.10.2019 και την απόφαση δ.σ. της εταιρείας της 21.11.2019.

Το χρονοδιάγραμμα

Αύριο, Τρίτη 26 Νοεμβρίου είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής της εταιρείας με το δικαίωμα προτίμησης, ενώ η αποκοπή δικαιώματος προτίμησης – προσαρμογή τιμής θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου. Τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Αύξησης.

 

Share This