Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. κάτοχος του 51% των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2019 – 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 32,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 12% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2018.

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 226 χιλιάδες ευρώ και αντανακλούν δαπάνες που συνδέονται κυρίως με έξοδα προβολής και επικοινωνίας και με αμοιβές προσωπικού. Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν στις 277 χιλιάδες ευρώ και αντιστάθμισαν σημαντικά τα Λειτουργικά Έξοδα της εταιρείας.

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανήλθαν σε 32,8 εκατ. ευρώ και τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,14 ευρώ.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 ανέρχονταν στα 9,4 εκατ. Ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων έχουν τοποθετηθεί σε ειδικό λογαριασμό ανταγωνιστικής κυμαινόμενης απόδοσης της Τράπεζα της Ελλάδος. Αξίζει να σημειωθεί πως η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. δεν έχει χρέος.

Το εννεάμηνο του 2019, οι Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε 137,0 εκατ. ευρώ έναντι 115,5 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα πέρσι.

Ο όμιλος ΑΔΜΗΕ εμφάνισε στο εννεάμηνο:

-Έσοδα 192,3 εκατ. Ευρώ (+7,3%)
– Κέρδη προ φόρων, Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 139,7 εκατ. ευρώ
– Καθαρά κέρδη 64,3 εκατ. ευρώ (+7,2%)
– Καθαρός Δανεισμός 88,8 εκ ευρώ

Για το 2019, η Διοίκηση πρότεινε τη διανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού ως προμέρισμα. Το προμέρισμα ανά μετοχή προς διανομή ανήλθε στα 0,06 ευρώ και διανεμήθηκε στους μετόχους τον Αύγουστο. Επίσης μετά από απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που έλαβε χώρα στις 04.07.2019 αποφασίστηκε η διανομή του εναπομείναντος μερίσματος 0,0284 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2018, διανεμηθέν στις 09.08.2019 μαζί με το προμέρισμα του 2019. Συνεπώς οι μέτοχοι έλαβαν συνολικό ποσό μερίσματος και προμερίσματος 0,088 ευρώ ανά μετοχή.

 

Share This