Στη συγχώνευση της συγγενούς εμπορικής εταιρείας Ελευθέριος Κυριακάκης & ΣΙΑ προχώρησε το 2018 η Mikel Καφέ, κίνηση η οποία είχε θετικό αντίκτυπο και στα μεγέθη της, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ενοποιημένου ισολογισμού της, οι συνολικές πωλήσεις της στην ελληνική αγορά το 2018 διαμορφώθηκαν στα 13 εκατ. ευρώ. Τα ΕΒΙΤDΑ ανήλθαν σε 1,21 εκατ. ευρώ έναντι 341 χιλ. ευρώ το 2017. Η χρήση του 2018 ολοκληρώθηκε με κέρδη προ φόρων 258 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 167 χιλ. ευρώ στη χρήση 2017. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 218 χιλ. ευρώ έναντι 10 χιλ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Σημειώνεται ότι στην Ελευθέριος Κυριακάκης & ΣΙΑ ανήκε η παραγωγική μονάδα Georgia. Όπως αναφέρεται στο οικονομικό δελτίο της, η εταιρεία μελετά το ενδεχόμενο να ασφαλίσει τις πιστώσεις προς την πελατεία της, ενώ παράλληλα ασχολείται επισταμένως με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των franchisees της. Όσον αφορά την τρέχουσα χρήση, η εταιρεία προβλέπει όχι μόνο τη διατήρηση του κύκλου εργασιών, λόγω και της συγχώνευσης, αλλά και αύξηση λόγω νέων εμπορικών συμφωνιών.

Το δίκτυο της αλυσίδας απαρτίζεται από 237 καταστήματα σε 8 χώρες, από τα οποία τα 190 αναπτύσσονται στην Ελλάδα. Παράλληλα, η εταιρεία μελετά την είσοδό της στις αγορές της Ρουμανίας, της Πολωνίας και της Αιγύπτου.

 

 

 

 

 

Share This