Από την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 οι μετοχές της Motor Oil θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2019. Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 13ης Νοεμβρίου 2019 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος ποσού 0,35 ευρώ ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2019. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% επί των μερισμάτων, συνεπώς το καθαρό πληρωτέο ποσό του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2019 ανέρχεται σε Ευρώ 0,315 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 11 Δεκεμβρίου 2019 (record date) για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Από την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2019. Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2019 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 από την πληρώτρια τράπεζα – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Share This