Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 06/12/2019, αγόρασε 83.693 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €13,3421 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €1.116.644,28 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 8.559.963 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,784% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

 

Share This