Οι επιδόσεις του ελληνικού επιχειρηματικού τομέα, στο σύνολό του, ήταν θετικές και το 2018. Τούτο συμπεραίνεται από την επεξεργασία των οικονομικών μεγεθών ενός μεγάλου δείγματος επιχειρήσεων που προέρχονται από όλους τους τομείς δραστηριότητας. Ειδικότερα, στα αρχεία της ICAP Databank υπήρχαν καταχωρημένες 11.397 επιχειρήσεις (εξαιρουμένων τραπεζών-ασφαλειών) με διαθέσιμους δημοσιευμένους ισολογισμούς και για τις δύο τελευταίες χρήσεις, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των μεγεθών.

Από τις εταιρείες αυτές οι 1.839 είναι βιομηχανικές, οι 4.479 εμπορικές, οι 3.520 εταιρείες παροχής υπηρεσιών, ενώ 782 και 777 εταιρείες, αντίστοιχα, προέρχονται από τον τουριστικό και τον κατασκευαστικό κλάδο. Τα μεγέθη των επιχειρήσεων αυτών για το 2018 συγκρίνονται με τα αντίστοιχα μεγέθη (των ιδίων επιχειρήσεων) του 2017.

Εξετάζοντας τα ενοποιημένα μεγέθη και οικονομικά αποτελέσματα ενός δείγματος 11.397 ελληνικών επιχειρήσεων (εκτός τραπεζών-ασφαλειών), διαπιστώνεται ότι το 2018 ο ελληνικός εταιρικός τομέας βελτίωσε (για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά) σημαντικά τα αποτελέσματά του, επιτυγχάνοντας αύξηση των πωλήσεών του και διεύρυνση της κερδοφορίας του.

Ειδικότερα, από την επεξεργασία των οικονομικών αποτελεσμάτων των εταιρειών προκύπτουν τα εξής:

  • Ο συνολικός κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 9,8% ανερχόμενος στο ποσό των €138,4 δισ. το 2018. Από τους εξεταζόμενους τομείς, μικρή μείωση του κύκλου εργασιών εμφάνισε μόνο ο τομέας των Τεχνικών Εταιρειών.
  • Το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε με υψηλότερο ρυθμό (11,2%), με αποτέλεσμα τα μικτά κέρδη να αυξηθούν μόνο κατά 4,8%. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην ελαφρά συρρίκνωση του περιθωρίου μικτού κέρδους κατά μία ποσοστιαία μονάδα (21,38% το 2018 από 22,39% το 2017).
  • Το συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων κατέγραψε μείωση κατά 6,8%,1 γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των λοιπών λειτουργικών εξόδων κατά 7,4%. Σε επίπεδο Τομέων, μείωση παρουσίασε το λειτουργικό αποτέλεσμα της Βιομηχανίας και των Υπηρεσιών, ενώ στον τομέα των Τεχνικών Εταιρειών τα λειτουργικά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε αρνητικά επίπεδα και τα δύο τελευταία έτη.
  • Από την άλλη πλευρά όμως, η σημαντική μεταβολή των μη λειτουργικών αποτελεσμάτων (σημαντική αύξηση των μη λειτουργικών εσόδων και παράλληλα μεγάλη μείωση των μη λειτουργικών εξόδων) είχε θετική επίδραση στη διαμόρφωση του τελικού καθαρού αποτελέσματος, καθώς τα κέρδη (προ φόρου) κατέγραψαν αύξηση κατά 11,5%, ανερχόμενα σε €5,6 δισ. το 2018.
  • Σε επίπεδο EBITDA υπήρξε επιδείνωση (-8,9%), γεγονός που οφείλεται στη μείωση των EBITDA κυρίως του Τομέα των Υπηρεσιών και σε μικρότερο βαθμό του Τομέα της Βιομηχανίας.

Αναφορικά με τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού του συνόλου των εταιρειών, προκύπτουν τα εξής:

  • Το σύνολο του Ενεργητικού παρουσίασε οριακή αύξηση (0,9%), το 2018/2017, ανερχόμενο σε €205,76 δισ. Αύξηση παρουσίασαν οι περισσότεροι κύριοι λογαριασμοί του ενεργητικού. Την υψηλότερη (ποσοστιαία) αύξηση κατέγραψε ο λογαριασμός των αποθεμάτων (7,2%) και των διαθεσίμων (4,1%), ενώ οριακή ήταν η μεταβολή των καθαρών παγίων στοιχείων (0,9%). Μικρή μείωση κατέγραψε ο λογαριασμός των απαιτήσεων (-2,4%).
  • Τα ίδια κεφάλαια παρέμειναν στάσιμα τη διετία 2018-2017, ενώ οι μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & προβλέψεις διευρύνθηκαν κατά 4,0%. Οριακή μεταβολή (-0,3%) κατέγραψαν οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Σχετικά με βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, επισημαίνεται η ελαφρά βελτίωση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων σε 7,05% το 2018 από 6,32% το προηγούμενο έτος. Στα ίδια σχεδόν επίπεδα κυμάνθηκε η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια τη διετία 2018-2017. Οριακές μεταβολές παρουσίασαν τα περιθώρια καθαρού κέρδους.

Όσον αφορά τη διάκριση των εταιρειών σε κερδοφόρες – ζημιογόνες, από το συνολικό δείγμα των 11.397 εταιρειών προκύπτουν τα εξής:

  • 7.539 εταιρείες (66,1%) ήταν κερδοφόρες, με κέρδη €9,39 δισ.
  • 3.858 εταιρείες (33,9%) ήταν ζημιογόνες, με ζημίες ύψους €3,75 δισ.

Επισημαίνεται ότι το 2017 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 64,0% (κερδοφόρες) και 36,0% (ζημιογόνες).

Όπως τόνισε ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και CEO του ομίλου εταιρειών ICAP «οι ελληνικές επιχειρήσεις, στο σύνολό τους, κατάφεραν να βελτιώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα και το 2018, καταγράφοντας αξιόλογες επιδόσεις για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.Από τα ενοποιημένα αποτελέσματα ενός μεγάλου δείγματος 11.397 ελληνικών επιχειρήσεων (εκτός Τραπεζών-Ασφαλειών), διαπιστώνεται ότι αυτές κατέγραψαν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους και περαιτέρω διεύρυνση της καθαρής κερδοφορίας τους.

Ο κύκλος εργασιών του συνόλου των εταιρειών σημείωσε αύξηση κατά 9,8% ανερχόμενος σε €138,4 δισ. Αύξηση εμφάνισαν όλοι οι τομείς πλην των Τεχνικών εταιρειών όπου κατέγραψαν μικρή μείωση.

Τα συνολικά καθαρά κέρδη (προ φόρου) διαμορφώθηκαν στο ποσό των €5,6 δισ. εμφανίζοντας ετήσια αύξηση 11,5%. Η άνοδος της κερδοφορίας προέρχεται από τους Τομείς του Εμπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού. Μικρή μείωση εμφάνισε ο τομέας της Βιομηχανίας, ενώ αρνητικά αποτελέσματα φαίνεται ότι κατέγραψε ο τομέας των τεχνικών εταιρειών. Συνολικά, το 66% των επιχειρήσεων του συνολικού δείγματος ήταν κερδοφόρες το 2018, έναντι 64% το 2017. Ωστόσο, σε επίπεδο EBITDA η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς καταγράφεται μείωση αυτών κατά €1,2δισ. ή 8,9%, μεταβολή που προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον τομέα των Υπηρεσιών και ιδιαίτερα από την ΔΕΗ που παρουσίασε μείωση €814εκ. (2018: €-68,8εκ., 2017: €745,4εκ.). Μείωση κατέγραψε και ο τομέας της Βιομηχανίας καθώς και ο Κατασκευαστικός κλάδος ενώ ο τομέας του Εμπορίου και του Τουρισμού παρουσίασαν βελτίωση.

Όσον αφορά το 2019, θετικά είναι τα μηνύματα, καθώς από τα οικονομικά αποτελέσματα 154 εισηγμένων εταιρειών (εξαιρουμένων των τραπεζών) προκύπτει αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά 2,5% το πρώτο εξάμηνο, αύξηση των EBITDA κατά 7,5% και σημαντική διεύρυνση της κερδοφορίας κατά 43%.

Η επάνοδος της ελληνικής οικονομίας σε θετική τροχιά τα τελευταία δύο χρόνια, τάση η οποία συνεχίζεται και το πρώτο εξάμηνο του 2019, επιδρά θετικά στην ελληνική επιχειρηματικότητα και αυτό αποτυπώνεται στα οικονομικά του αποτελέσματα.

Ωστόσο, θεωρώ ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να ενισχύσουν περισσότερο την ανταγωνιστικότητά τους, δημιουργώντας μεγαλύτερες προοπτικές για το μέλλον. Η περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος, η διατήρηση της εγχώριας οικονομίας σε αναπτυξιακό ρυθμό με την συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, αλλά κυρίως η επιτάχυνση αυτού μέσω περισσότερων επενδύσεων, σίγουρα θα συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση και θα ενισχύσει τις επιχειρηματικές προσδοκίες».

 

 

 

 

 

 

Share This