Ανακοινώνεται από «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “FFGROUP” (εφεξής η «Εταιρεία») ότι την 18η Δεκεμβρίου2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων  της  Εταιρείας,  με θέματα την εναρμόνιση του καταστατικού  της εταιρείας κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας και λοιπά θέματα, στα γραφεία της Εταιρείας, που ευρίσκονται στον Άγιο Στέφανο νομού Αττικής, επί του 23ουχλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών -Λαμίας, σύμφωνα με την από 21.11.2019 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία υπεβλήθη στις ακόλουθες διατυπώσεις δημοσιότητας και,συγκεκριμένα,υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ εμπροθέσμως, με ληφθέντα αριθμό πρωτοκόλλου αιτήσεως 1874734/27.11.2019 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ffgroup.com) την 27ηΝοεμβρίου 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγήθηκε την υπερψήφιση των θεμάτων προς συζήτηση, αναρτήθηκαν, δε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, σχέδιο του προτεινόμενου  εναρμονισμένου καταστατικού της Εταιρείας και σχέδιο της προς έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.
Στην ως άνω Έκτακτη Γενική  Συνέλευση  παρέστησαν  ή  εκπροσωπήθηκαν  μέτοχοι εκπροσωπούντες το 25,34% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 16.967.426 μετοχέςεπί  συνόλου  66.948.210.
Αντίστοιχα, οι έγκυρες ψήφοι για έκαστο θέμα ανέρχονται σε 16.967.426, οι οποίες αναλογούν σε 25,58%των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών της εταιρείας) επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Θέμα 1o: Υπέρ  της  εισήγησης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  περί  υπερψήφισης  τουθέματος «Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 σχετικά με την «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει.
Τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 του Καταστατικού της Εταιρείας, κατάργηση του άρθρου 19 του Καταστατικού, αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού και Κωδικοποίηση  αυτού», ψήφισαν  μέτοχοι  εκπροσωπούντες 392.375μετοχές,  ήτοι ποσοστό 2,31% επί τουσυνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.074.182μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,48% επί του συνόλου των   μετοχών   που   εκπροσωπήθηκαν.
Από   την   ψηφοφορία   απείχαν   μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.500.869μετοχές,  ήτοι  ποσοστό 44,21%  επί του  συνόλου  των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 2o:Υπέρ της  εισήγησης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  περίυπερψήφισης  του θέματος«Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει», ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.388.881μετοχές,  ήτοι  ποσοστό 8,19%  επί  του  συνόλου  των  μετοχών  που  εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 14.711.067μετοχές, ήτοι ποσοστό 86,70% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχανμέτοχοιεκπροσωπούντες 867.478μετοχές, ήτοι ποσοστό 5,11% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 3ο: Δεν συζητήθηκε και δεν τέθηκε σε ψηφοφορίατρίτο θέμα.

 

Share This