Στις 21 Ιανουαρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Jumbo με θέμα τη χρηματική διανομή στους μετόχους συνολικού ύψους 29.933.146,98 ευρώ. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, ως εξής:

α. Η αρχική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21.01.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00,

β. Η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 03.02.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, σε περίπτωση μη επίτευξης της νόμιμης απλής απαρτίας, που απαιτείται κατά την αρχική συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης περί έκτακτης χρηματικής διανομής στους μετόχους της εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ 29.933.146,98, το οποίο αποτελεί μέρος των έκτακτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2014 έως 30.6.2015.

 

 

 

 

Share This