Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στις 20 Δεκεμβρίου 2019, υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός του κτιρίου επί της οδού Σίνα 16».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε € 5.578.667,62 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ενώ η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε 36 μήνες.

Share This