Στην επαναγορά 5.805 ιδίων μετοχών με τιμή κτήσης  5,100 ευρώ προχώρησε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Εταιρία κατέχει συνολικά μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής 223.414 ίδιες μετοχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Χ.Α:

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, στις 03/01/2020, αγόρασε 5.805 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 5,100 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 29.545,60 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας. Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει πλέον 223.414 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,8123% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

 

 

 

Share This