Μία εκ των δύο προσφορών κρίθηκε προτιμητέα τόσο ως προς την τελική διαμόρφωση της συμφωνίας εξυγίανσης, όσο και ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, αναφέρει η εταιρεία. Οι τράπεζες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με ένα από τα δύο επενδυτικά σχήματα, η προσφορά του οποίου για την Creta Farm ΚΡΕΤΑ 0,00% κρίθηκε προτιμητέα, αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Αναλυτικότερα, η Creta Farm ΚΡΕΤΑ 0,00% με ανακοίνωση-απάντησή της σε Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό επί των κατωτέρω:

1. Με την από 19.11.2019 ανακοίνωσή της η Εταιρεία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι (α) έληξε η προθεσμία που είχε ταχθεί στους υποψήφιους επενδυτές να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές για την απόκτηση του ενεργητικού της Εταιρείας και (β) ότι υποβλήθηκαν δεσμευτικές προσφορές από δύο επενδυτικά σχήματα. Ακολούθως, με την από 04.12.2019 ανακοίνωσή της η Εταιρεία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό

(α) ότι στο πλαίσιο ανάδειξης στρατηγικού επενδυτή για την εξυγίανση της Εταιρείας, υποβλήθηκαν στις Τράπεζες ανανεωμένες δεσμευτικές προσφορές από τα δύο επενδυτικά σχήματα και

(β) ότι θα ακολουθούσε η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών αυτών από τις Τράπεζες σε συνεργασία με την ΕΥ, όπως προβλεπόταν από τους όρους της σχετικής διαδικασίας. Σε συνέχεια των πιο πάνω αναφερθεισών ανακοινώσεων, με την παρούσα σάς ενημερώνουμε ότι οι Τράπεζες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεωνμε ένα από τα δύο επενδυτικά σχήματα, η προσφορά του οποίου κρίθηκε προτιμητέα, τόσο ως προς την τελική διαμόρφωση της συμφωνίας εξυγίανσης όσο και ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής και ότι από την επιτυχή κατάληξη αυτών των διαπραγματεύσεων εξαρτάται και η ανάδειξη του οριστικού στρατηγικού επενδυτή.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται εντατικές συναντήσεις μεταξύ των Τραπεζών και του υποψήφιου στρατηγικού επενδυτή, στον οποίο έχουν παρασχεθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, πληροφορίες αλλά και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, για να καταστεί εφικτή η διαπίστωση αλλα και η πλήρης εκτίμηση του συνόλου του ενεργητικού της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα ενημερώσει, όπως υποχρεούται, το Επενδυτικό Κοινό για κάθε περαιτέρω εξέλιξη ως προς την κατάληξη των διαπραγματεύσεων.

2. Σε συνέχεια της από 20.09.2019 ανακοίνωσης της Εταιρείας, με την οποία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ειδικός έλεγχος, που διενεργείται από την Deloitte Business Solutions AE αναφορικά με την Εταιρεία και λοιπές εταιρείες του ομίλου, καθώς και σε συνέχεια σχετικής συνάντησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σας ενημερώνουμε ότι οι Τράπεζες και η Εταιρεία έχουν λάβει αναμορφωμένη οικονομική προσφορά από την ως άνω εταιρεία για το ύψος της αμοιβής της και διερευνάται η εξεύρεση των απαραίτητων πόρων, ώστε να εξασφαλιστεί η αποπληρωμή και η παράδοση των πορισμάτων του ελέγχου.

 

 

 

 

 

 

 

Share This